Årsredovisning 2018

SBU har under år 2018 fortsatt sitt arbete med att ge pålitliga och vetenskapligt grundade underlag för beslut inom många områden som har människors välbefinnande i fokus.

Läs årsredovisningen för 2018

Myndigheten har på olika sätt utvecklat samarbetet med andra aktörer för att uppfylla kraven på ett effektivt, samordnat och målgrupp­sanpassat stöd till verksamheter inom hälso- och sjukvård, social­tjänst och funktions­hinder­området. Som exempel kan nämnas samarbetet mellan myndigheterna i Rådet för styrning med kunskap och samverkan med landstingens nya struktur för kunskapsstyrning.

Utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvård respektive insatser inom social­­tjänst sker i ökande utsträckning gemensamt med andra aktörer för att nå ett effektivt genomslag. SBU samverkar också med enskilda myndigheter i specifika frågor. Myndigheten strävar efter att integrera samverkan med patienter och brukare i varje rapport. Detta har fördjupats ytterligare under året genom strukturerade workshops och arbets­möten med brukare och verksamhets­företrädare för att prioritera viktiga forsknings­frågor, ett led i SBU:s arbete med områden där mer praktik- och verksamhets­nära forskning behövs.

SBU har genom utbildnings- och handlednings­insatser, framför allt inom social­tjänst­området, arbetat vidare med att stärka mål­gruppernas kompetens för att kunna dra nytta av vetenskapliga sammanställningar.

Myndigheten har under året avrapporterat flera regerings­uppdrag, bland dem två rapporter om metoder som används inom rätts­psykiatrisk vård och en rapport om styrmodellen Värdebaserad vård.

SBU:s arbete bygger på myndighetens kompetenta medarbetare i aktiv samverkan med omgivande experter och andra sakkunniga. Jag vill särskilt tacka ledamöterna i SBU:s två vetenskapliga råd Eira och Brage, som 2018 avslutade sina uppdrag. Råden har lagt ner ett stort och uppskattat arbete för att säkerställa att produkter från SBU har varit relevanta och hållit hög vetenskaplig kvalitet. Tack också till medarbetare, externa sakkunniga, brukare och patienter som bidragit till arbetet, samt inte minst till SBU:s nämnd för värdefullt stöd under året.

Susanna Axelsson
Generaldirektör

Budgetunderlag 2020–2022

I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (kapitel 9) lämnar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) budgetunderlag för räkenskapsåren 2020–2022.

Budgetunderlaget omfattar anslag enligt regleringsbrev, huvudsakligen inom utgiftsområde 9 (Hälsovård, sjukvård och social omsorg). Budgetunderlaget omfattar även avgifter och övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter.

SBU:s verksamhet och ekonomiska förutsättningar beskrivs i vår årsredovisning.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Susanna Axelsson. Avdelningschef Karin Coster har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Anna Björklöf, Mikael Nilsson, Jan Liliemark, Jenny Odeberg, Sofia Tranæus, Pernilla Östlund, ekonomichef Mikael Sparrings och GD-sekreterare Elin Lundstedt deltagit.

Läs hela budgetunderlaget

Sidan uppdaterad