Årsredovisning och budgetunderlag

Under år 2017 har SBU arbetat med flera stora uppdrag och samarbeten som avrapporterats under året. Det gäller underlag till nationella riktlinjer, kartläggning av forskningsbehov av strategisk betydelse, kartläggning av var systematiskt sammanställd forskning saknas inom området insatser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och sjukskrivning, samt kartläggning av samverkan vid psykisk ohälsa och psykiatrisk problematik. SBU har också publicerat utvärderingsrapporter inom viktiga och relevanta områden, både inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten.

Läs hela årsredovisningen för 2017

Arbetet med underlagen till Social­styrelsens nationella riktlinjer har fortsatt. Detta stora viktiga samarbete har krävt gemensamma ansträngningar från båda myndigheterna. I linje med den gemensamma avsiktsförklaringen har SBU i sam­verkan med Socialstyrelsen fortsatt att ut­veckla arbetsformerna med respekt för varandras olika uppdrag.

SBU:s uppdrag inom socialtjänsten samt funktionstillstånd- och funktions­hinderområdet har under året resulterat i en bred satsning för stöd och handledning för kunskapsutveckling till befintliga strukturer inom socialtjänstområdet. I sam­arbete med FoU-verksamheter, akademiska institutioner på lärosäten och regionala samverkans- och stödstrukturer har SBU stärkt kompetensen hos forskare, chefer och andra verksamhetsansvariga för att hitta, förstå och värdera vetenskapliga sammanställningar som är relevanta för sina respektive verksamheter.

SBU har fortsatt arbeta med att utveckla och stärka HTA-nätverket vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen. Under 2017 tillkom medlemmar och nu finns representation från alla landsting och regioner. Nätverket är nu en etablerad struktur som uppskattas av och är till nytta för medlemmarna, enligt den enkät om verksamheten som gjordes under året.

Myndigheten fortsätter att systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom.

I slutet av året sjösattes en helt ny platt­form för SBU:s intranät, en nödvändig för­ändring för att rusta myndigheten för att kunna fortsätta arbetet med digitalisering av information, processer och interna dokument. Det har även skett en ökad satsning på extern digital kommunikation, till exempel korta pedagogiska filmer för att öka kännedomen om myndighetens arbete.

Jag vill slutligen tacka alla medarbetare, externa sakkunniga, brukare och patienter för det arbete som bidrar till att SBU:s produkter fortsätter att vara relevanta och ange­lägna för vård och omsorg. SBU:s medarbetare fortsätter också att utbilda målgrupper inom både hälso- och sjukvård och social omsorg i metodik för att förstå och göra utvärderingsrapporter. Tack också till SBU:s nämnd och till SBU:s båda vetenskapliga råd för värdefullt stöd under året.

Susanna Axelsson
Generaldirektör

Kort sammanställning av SBU:s verksamhet 2017

Budgetunderlag 2019–2021

I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (kapitel 9) lämnar SBU budgetunderlag för räkenskapsåren 2019–2021.

Budgetunderlaget omfattar anslag enligt regleringsbrev, inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Budgetunderlaget omfattar även avgifter och övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter.

Läs hela budgetunderlaget

Sidan uppdaterad