Årsredovisning 2020

Läs årsredovisningen för 2020

År 2020 blev ett annorlunda år som präglades av coronapandemin. Samhället utsattes för stora påfrestningar och medförde stora omställningar och förändringar. För SBU blev det förstås också nödvändigt att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta att utföra myndighetens uppdrag under komplexa och osäkra förhållanden. Jag är stolt och glad över att medarbetare, chefer och alla andra som medverkat i SBU:s arbete har visat stor uppfinningsrikedom, stort tålamod och ett starkt fokus på att lösa alla de utmaningar som vi ställdes inför.

SBU:s unika kompetens att systematiskt granska och sammanställa stora mängder vetenskapliga data för att ge svar på frågor om effekterna av en behandling eller insats och etiska och ekonomiska aspekter, har varit vårt fokus också under 2020. Regeringen och SBU:s samarbetspartners har behövt snabba och pålitliga svar på sina frågor. Stora krav har behövt ställas på kommunikationen av resultaten, för att de ska vara tydliga och lätta att ta vidare. SBU har under året fortsatt att utvecklas med målet att bli den bästa samarbetspartnern, med tillit till andra och tydligt eget ansvar. Kontakten i partnerskapen med regioner och kommuner samt med andra myndigheter har upprätthållits, även om fysiska möten i stor utsträckning bytts mot digitala.

SBU:s internationella arbete har fortsatt, även om samtliga internationella möten från och med mars 2020 har hållits digitalt. Myndigheten har till exempel framgångsrikt verkat för att sammanföra sådana organisationer från andra länder, som också utvärderar insatser inom socialtjänstens område.

Under 2020 har digitala lösningar för att stödja eller ersätta processer och att kommunicera internt och externt utvecklats snabbt. SBU:s tidskrift Vetenskap & Praxis har nu ett digitalt format, ett översättningsverktyg har introducerats på myndigheten och SBU har infört ett nytt arbetssätt som minskar behovet av fysiska underskrifter utan att förbigå lagens krav.

SBU är en myndighet med kvalificerade medarbetare som har hög kompetens och stort engagemang. Under 2020 har det också visat sig att vi har en uthållig förmåga till förändring och en stor tillit till varandra. Detta gäller också SBU:s nämnd, vetenskapliga råd och alla de externa personer som bidrar till SBU:s arbete och som har stöttat myndigheten på olika sätt under året. Ett stort tack till er alla!

Susanna Axelsson
Generaldirektör