Internationellt

Intresset för utvärderingar av metoder och insatser inom vård och omsorg växer globalt men resurserna är begränsade. Därför ökar vikten av att samarbeta internationellt. SBU intar en stark och ledande roll bland de organisationer som arbetar med utvärdering inom hälso- och sjukvård och sociala frågor i olika länder. Det är också en del av SBU:s uppdrag att bidra till att det internationella samarbetet på området utvecklas.

SBU samverkar med systerorganisationer i andra länder såsom den internationella vetenskapliga föreningen HTAi, det globala nätverket inom sociala frågor INSIA, de internationella organisationerna WHO och OECD, samt de internationella respektive europeiska nätverken Cochrane Collaboration, INAHTA och EUnetHTA. SBU medverkar även aktivt i konferenser, workshops, internationella utvärderingsprojekt och leder ofta utbildningsaktiviteter. Under kortare perioder har SBU även kunnat bereda plats för praktikanter från olika länder där man eftersträvar att bygga upp egen kompetens för utvärdering inom sjukvården.

Genom ett aktivt samarbete identifieras pågående utvärderingar inom samma område. Det leder till att dubbelarbete undviks, projektarbeten drivs framåt och att informationsutbyten samt jämförelser av resultat och processer gynnas. Det är även mot denna bakgrund som de internationella nätverken INAHTA och INSIA skapades.

INAHTA – Ett internationellt HTA-nätverk

SBU ansvarade för sekretariatet för INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) mellan åren 1996-2012 men numera ligger sekretariatet hos den kanadensiska organisationen Institute of Health Economics, IHE i Edmonton, Alberta. INAHTA består av 53 medlemsorganisationer från 29 länder. Kravet på medlemskap är att organisationen är icke-vinstdrivande samt statligt eller ideellt finansierad till minst hälften. Ett av syftena är att bättre utnyttja det arbete som görs vid andra organisationer. Det finns därför en gemensam databas (HTA Database) som fortlöpande uppdateras med alla medlemsorganisationers pågående och avslutade projekt. INAHTA samverkar även med flera internationella aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet för att sprida kunskap om HTA, såsom HTAi, WHO och Guidelines International Network. Inom nätverket sker ett intensivt samarbete för att få information om praxis och metoder i andra länder. Flera arbetsgrupper med fokus på bl a metodutveckling, utbildning, intern kommunikation, etik, relationer till andra internationella organisationer och effekter av utvärderingarna har upprättats för detta ändamål.

INSIA – Internationellt nätverk för samarbete inom social utvärdering

På SBU:s initiativ har 12 organisationer varit med och konstituerat ett globalt nätverk för organisationer som arbetar med utvärderingar inom det sociala området. Nätverket heter International Network of Social Intervention Assessment (INSIA). I november 2021 valdes en interimsstyrelse på ett år och då antogs också stadgar för nätverket. Styrelserepresentanterna kommer från engelska National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (Nick Baillie, ordförande), Norska folkhälsoinstitutet (Rigmor Berg, vice ordförande), franska Haute Autorité de Santé (HAS), Kanadensiska Institute National d'Excellence en Santé et en Services Sociaux (INESSS) samt SBU (Knut Sundell). Ytterligare grupper har startats under nätverket. De hanterar områdena litteraturssökning, hälsoekonomi samt metodologiska frågor.

Under 2022 kommer SBU att stå för sekretariatet för INSIA och när interimsstyrelsen har påbörjat sitt arbete publicerar vi mer information om vilka frågor nätverket kommer att prioritera. 

Europeisk samverkan

SBU är medlem i EU-kommissionens nätverk, Health Technology Assessment Network (HTAN). Den vetenskapliga och metodologiska delen inom HTAN utgörs av det europeiska nätverket EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment) som syftar till att etablera ett permanent europeiskt HTA-nätverk. Just nu diskuteras det lagförslag som EU-kommissionen lade fram i januari 2018 om HTA-samarbetet i Europa efter 2020. Läs mer här

Arbetet inom EUnetHTA är inriktat på att utveckla praktiska verktyg för att underlätta samarbetet över gränserna, för att öka kvaliteten på HTA-rapporterna och undvika dubbelarbete. Syftet är att öka genomslaget för EBM (Evidensbaserad medicin/vård) och HTA i Europa. Målgruppen är, förutom medlemmar och andra HTA-organisationer, bland andra beslutsfattare på europeisk och nationell nivå. Arbetet är indelat i åtta arbetsgrupper, så kallade Work Packages som leds av en Lead Partner. För mer information, se http://eunethta.eu/.

Samarbete med WHO

SBU stöder WHO Health Evidence Network (HEN), en informationstjänst för beslutsfattare inom hälsoområdet. Samarbetet syftar till att producera och implementera evidensbaserad kunskap som kan ligga till grund för viktiga policybeslut.