Vårt arbete med Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som FN har beslutat om. SBU deltar tillsammans med andra myndigheter i arbetet med att genomföra målen.

De globala målen handlar bland annat om att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla och uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor.

SBU fick 2021 i uppdrag från Socialdepartementet att ”redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 med fokus på den sociala dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling, med utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som har bäring på myndighetens verksamhet”.

Under 2021 har vi därför tagit fram en långsiktig plan för att informera och integrera Agenda 2030 i SBU:s ordinarie verksamhet. Detta gäller såväl det interna arbetet som det operativa perspektivet (bland annat SBU:s kunskapsunderlag, undervisning och stöd till andra myndigheter).

SBU:s koppling till Agenda 2030

Vi har kartlagt vilka delmål som är relevanta för vårt extern och interna arbete samt hur våra publicerade rapporter är kopplade till de olika målen och delmålen.