Specialiserad rehabilitering – en fördel efter hjärnskakning

Specialiserad, hjärnskadeinriktad rehabilitering innebär möjligen bättre resultat än sedvanlig vård efter lätt traumatisk hjärnskada (hjärnskakning) med restsymtom, visar en utvärdering från SBU. För rehabiliteringsformer efter svårare hjärnskador fann SBU inga tillförlitliga resultat – det är svårt att genomföra jämförande studier i denna patientgrupp.

SBU har sammanställt både kvantitativ och kvalitativ forskning på området rehabilitering för vuxna efter en traumatisk hjärnskada, från det tidiga till det sena skedet. Granskningen har gjorts ur ett medicinskt, ekonomiskt, etiskt, socialt och samhälleligt perspektiv.

De flesta som får en lätt traumatisk hjärnskada återhämtar sig relativt snabbt (inom 1–2 veckor) men cirka 20 procent får långvariga besvär med restsymtom som till exempel trötthet, huvudvärk, stimuliöverkänslighet, yrsel och minnesproblem.

SBU:s utvärdering visar att specialiserad hjärnskadeinriktad rehabilitering med fokus på problemlösningsterapi (”problem solving”), eller kognitiv beteendeterapi (KBT) har en rad fördelar: Den minskar restsymtom, förbättrar psykisk funktion, minskar depression samt ökar aktivitetsnivå, delaktighet och livskvalitet jämfört med sedvanlig vård. De vetenskapliga resultaten har dock låg tillförlitlighet.

Personer med medelsvår till svår hjärnskada har ofta omfattande rehabiliteringsbehov av varierande slag. SBU-rapporten pekar ut ett stort antal kunskapsluckor gällande rehabiliteringsformer för denna grupp. För äldre med traumatisk hjärnskada finns mycket litet forskning trots att mer än hälften av de som vårdas inom slutenvården med hjärnskada är över 65 år.

SBU:s genomgång av de kvalitativa studierna visade att personer med traumatisk hjärnskada upplevde att rehabiliteringen var bristfällig och dåligt samordnad. Forskningen bekräftar den bild som personerna, deras anhöriga och rehabiliteringspersonal beskriver. I intervjuerna gav patienter uttryck för att de behövt kämpa för rehabiliteringsinsatserna, och att närstående varit ett viktigt stöd.

En användbar rapport, menar Stefan Bragsjö, ordförande för det relativt nyinrättade nationella programområdet ”Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin”:

  • Den här kunskapen kommer att vara till god nytta för oss, för vårt kommande arbete inom programområdet.

Bakgrund

Omkring 10 000 personer vårdas varje år för en traumatisk hjärnskada i svensk slutenvård, motsvarande siffra för öppenvården är cirka 20 000. Fall- och trafikolyckor är de vanligaste orsakerna.

Till rapporten Rehabiliteringsinsatser för personer med traumatisk hjärnskada

Publicerad 17 december 2019