SBU får nytt uppdrag om postcovid

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning inom området postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. I uppdraget ingår även att identifiera behoven av ytterligare vetenskaplig kunskap inom området. Vid genomförandet av uppdraget ska skillnader mellan barn och vuxna, inbegripet äldre, samt mellan kvinnor och män beaktas.

Kunskapssammanställningen ska tas fram i samverkan med Socialstyrelsen, som har ett uppdrag att ta fram ett samlat nationellt kunskapsstöd för post­covid och andra postinfektiösa tillstånd.

Uppdraget ska slut­rapporteras senast den 14 augusti 2024.

Uppdrag för stärkt kunskap om postcovid - Regeringen.se