Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Medicinska konsekvenser av väntetid till bröstcanceroperation

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor, och kirurgi är utgångspunkten för kurativ behandling. Tiden från att tumör upptäcks till operation kan dock variera, och det är därför av betydelse att känna till hur väntetiden påverkar det medicinska utfallet.

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 5 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det sammanställd forskning om hur väntetiden till operation påverkar det medicinska utfallet vid bröstcancer?

Frågeställare: Organisationsforskare, Västra Götalandsregionen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. Det har dock identifierats en relevant systematisk översikt som undersökt hur det medicinska utfallet vid bröstcancerbehandling, bland annat operation, påverkas av väntetider. SBU har dock bedömt att risken för systematiska fel i denna systematiska översikt är hög och författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Litteratursökning

PubMed via NLM 190830 
Title: Breast cancer surgery delay
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; * = Truncation
  Search terms Items found
Population:
1. ”Breast Neoplasms"[Mesh]  
2. "Mastectomy"[Mesh]  
3. breast neoplasm[Title/Abstract] OR breast neoplasms[Title/Abstract] OR breast carcinoma[Title/Abstract] OR breast carcinomas[Title/Abstract] OR breast tumour[Title/Abstract] OR breast tumours[Title/Abstract] OR breast tumor[Title/Abstract] OR breast tumors[Title/Abstract] OR breast malignancies[Title/Abstract] OR breast cancer[Title/Abstract]  
4. 1 OR 2 OR 3 362699
Intervention:
5. "Time-to-Treatment"[Mesh]  
6. "Time Factors"[Mesh]  
7. wait time[Title/Abstract] OR waiting time[Title/Abstract] OR wait list[Title/Abstract] OR waiting list[Title/Abstract] OR wait scheme[Title/Abstract] OR treatment delay[Title/Abstract] OR delayed treatment[Title/Abstract] OR time to treatment[Title/Abstract] OR time to therapy[Title/Abstract] OR time to surgery[Title/Abstract] OR time interval[Title/Abstract] OR timeliness[Title/Abstract] OR surgical delay[Title/Abstract] OR delayed surgery[Title/Abstract]  
8. 5 OR 6 OR 7 1205976
Combined sets:
9. 4 AND 8 16519
Study types:
10. ((((systematic review[ti] OR systematic literature review[ti] OR systematic scoping review[ti] OR systematic narrative review[ti] OR systematic qualitative review[ti] OR systematic evidence review[ti] OR systematic quantitative review[ti] OR systematic meta-review[ti] OR systematic critical review[ti] OR systematic mixed studies review[ti] OR systematic mapping review[ti] OR systematic cochrane review[ti] OR systematic search and review[ti] OR systematic integrative review[ti]) NOT comment[pt] NOT (protocol[ti] OR protocols[ti])) NOT MEDLINE[subset]) OR ("Cochrane Database Syst Rev"[Journal] AND review[pt]) OR systematic review[pt]) 137841
Final 9 AND 10 114

 

Embase via embase.com 190830 
Title: Breast cancer surgery delay
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; NEAR/n = Proximity operator; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Population:
1. 'breast cancer'/exp  
2. 'mastectomy'/exp  
3. breast NEAR/4 (neoplasm OR cancer OR carcinoma OR tumor OR malignancy)):ab,ti  
4. 1 OR 2 OR 3 566756
Intervention:
5. 'therapy delay'/de  
6. 'time to treatment'/de  
7. 'timeliness'/de  
8. 'time factor'/de  
9. ((wait* NEAR/3 (time OR list OR scheme)):ab,ti) OR 'treatment delay':ab,ti OR 'delayed treatment':ab,ti OR (('time to' NEAR/1 (treatment OR therapy OR surgery)):ab,ti) OR 'time interval':ab,ti OR timeliness:ab,ti OR 'surgical delay':ab,ti OR 'delayed surgery':ab,ti  
10. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 130804
Combined sets:
  4 AND 10 3916
Study types:
11. (metaanaly* OR 'meta analy*' OR (systematic* NEAR/3 (review* OR overview)) OR 'meta analysis'/exp OR 'systematic review'/de) 444720
Final 11 AND 12 141

 

Scopus via scopus.com 190830
Title: Breast cancer surgery delay
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. TITLE-ABS-KEY = Title or abstract or keywords; ALL = All fields; PRE/n = "precedes by". The first term in the search must precede the second by a specified number of terms (n). W/n = "within". The terms in the search must be within a specified number of terms (n) in any order.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; LIMIT-TO (SRCTYPE, "j" = Limit to source type journal; LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar" = Limit to document type article; LIMIT-TO (DOCTYPE, "re" = Limit to document type review
  Search terms Items found
Population:
1. TITLE-ABS-KEY(mastectomy OR (breast W/3 (neoplasm OR cancer OR carcinoma OR tumor OR malignancy))) 524763
Intervention:
2. TITLE-ABS-KEY((“time to” W/0 (treatment OR therapy OR surgery)) OR (wait W/3 (time OR list OR scheme)) OR “treatment delay*” OR “delayed treatment” OR “surgical delay*” OR “delayed surgery” OR “time interval*” OR timeliness OR “time factor*”) 1182096
Combined sets:
3. 1 AND 2 18418
Study types:
4. TITLE-ABS-KEY(metaanalysis OR “meta analy*” OR (systematic W/3 (review OR overview))) 400632
Final 3 AND 4 384

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Emma Palmqvist Wojda (utredare), Sally Saad (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Sidan publicerad