Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Genexpressionsbaserade tester för vägledning av återfallsförebyggande behandling vid bröstcancer

Bröstcancer är i Sverige den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor. Med hjälp av molekylära genetiska tester, som studerar expression av gener som till exempel är förknippade med metastaserande (spridning av cancern till andra delar av kroppen), skulle man kunna förfina riskvärderingen av en tumör inför ställningstagande till tilläggsbehandling efter operation. I Sverige är en histopatologisk undersökning rutin som vägledning i val av tilläggsbehandling. Genexpressionsbaserade tester används enbart i forskningssyfte.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vad är kunskapsläget avseende genexpressionsbaserade tester för vägledning av återfallsförebyggande behandling vid bröstcancer?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat 19 systematiska översikter och 10 Health Technology Assessment (HTA)-rapporter som undersöker genexpressionsbaserade tester för val av återfallsförebyggande (adjuvant) behandling vid bröstcancer i tidigt stadium. I detta svar sammanfattas de fem senaste systematiska översikterna och de två senaste HTA-rapporterna. Hälsoekonomi ingår i tre av dessa. De tester som utvärderas är Oncotype DX, MammaPrint, PAM50/Prosigna, EndoPredict och Breast Cancer Index. I översikterna nämns att heterogeniteten i studierna är stor och att det förekommer metodologiska brister. Flera av författarna skriver att mer forskning i form av prospektiva randomiserade kontrollerade studier behövs.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Miriam Entesarian Matsson (projektledare) och Johanna Wiss (hälsoekonom) på SBU.

Sidan publicerad