SBU:s upplysningstjänst – Vetenskapliga svar på vårdens och socialtjänstens frågor

En resurs för dig som behöver beslutsunderlag inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Publicerat

Se tidigare publicerade svar

Tjänst för vem?

Upplysningstjänsten är främst till för de som behöver ett beslutsunderlag – personer i ledande befattning, verksamhetschefer, sektionschefer och områdesansvariga – och deras rådgivare och utredare.

Varför?

Syftet är att ge kunskapsunderlag för strategiska beslut. Som regel svarar vi inom tre månader från att vi haft ett samtal med frågeställaren kring frågans utformning, men vi försöker också tillmötesgå behov av snabbt svar om frågan är mer akut, angelägen eller av stort allmänintresse.

Vilka typer av frågor besvarar SBU:s upplysningstjänst?

Vi svarar på frågor som rör vården och socialtjänst och som går att svara på med vår metodik.

Det kan vara frågor om sjukvård, tandvård, psykiatrisk vård, läkemedel och alternativmedicin, eller insatser och bedömningsmetoder inom socialtjänst och funktionshinderområdet.

Till exempel kan vi undersöka om det finns sammanställd forskning om en viss terapi är verksam mot en specifik sjukdom eller beteende.

Hur?

Det är enkelt att ställa frågor via vår webbplats. Tjänsten är kostnadsfri. Efter att du ställt din fråga kommer SBU:s upplysningstjänst att kontakta dig. Det är viktigt att frågan är avgränsad och strukturerad och går att besvara med våra arbetsmetoder. SBU:s utredare hjälper dig att formulera en tydlig frågeställning. Vi är till för dig och vill anpassa svaret efter dina behov.

Hur utformas svaren?

Svaren utformas av SBU:s kansli, vid behov med stöd av ämnes­sakkunnig. Vi följer i stort SBU:s gängse metod för urval av litteratur, men bedömningen av risken för bias är begränsad. Eftersom vi är snabba, är svaren inte evidens­graderade eller bedömda av SBU:s råd eller nämnd. Du kan få olika typer av svar. Oftast redovisas sökstrategi, urval av studier och en samman­fattning av resultaten. Ibland svarar vi enbart med en referenslista.