SBU:s publikationstyper

Publikationstypen SBU UtvärderarSBU Utvärderar – en all­sidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd. Visa alla publikationer
 

Publikationstypen SBU KommenterarSBU Kommenterar – andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Visa alla publikationer

 

Publikationstypen SBU KartläggerSBU Kartlägger – systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor. Visa alla publikationer
 

Publikationstypen SBU BerederSBU Bereder – beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov. Visa alla publikationer
 

glödlampaSBU:s upplysningstjänst – systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnes­sakkunnig. Systematisk kvalitets­granskning görs inte. Visa alla svar
 

fingrar som håller i pusselbitVetenskapliga kunskaps­luckor – En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forsknings­finansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering. Läs mer om vetenskapliga kunskaps­luckor och sök vetenskapliga kunskapsluckor
 

Förstasida av publikationstypen Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor – En prioritering utifrån brukares, patienters, närståendes och vårdpersonals perspektiv på vilka kunskapsluckor som är mest angelägna att täppa till med klinisk forskning. Arbetsmetoden för prioritering är framtagen av James Lind Alliance i Storbritannien. Visa alla publikationer
 

Publikationstypen SBU PrioriteringsstödSBU Prioriteringsstöd – Ett evidensbaserat stöd för prioritering och eventuell utmönstring av metoder som är skadliga, ineffektiva eller där evidens saknas. Visa alla publikationer 

Sidan uppdaterad