SBU:s publikationstyper

Publikationstypen SBU UtvärderarSBU Utvärderar – En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Visa alla publikationer

 

Publikationstypen SBU KommenterarSBU Kommenterar – Andra aktörers systematiska över­sikter kvalitets­granskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnes­sakkunniga samt av oberoende granskare. Visa alla publikationer

 

 

Publikationstypen SBU KartläggerSBU Kartlägger – Systematiska över­sikter inom ett fält identifieras och kvalitets­granskas av ämnes­sakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – veten­skapliga kunskapsluckor. Läs mer om SBU KartläggerVisa alla publikationer

 

 

Publikationstypen SBU BerederSBU Bereder – Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdrags­givares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskaps­underlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnes­sakkunniga. Arbets­processen för att ta fram underlaget varierar beroende på fråge­ställning och behov. Visa alla publikationer

 

 

Publikationstypen SBU:s upplysningstjänstSBU:s upplysningstjänst – Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta över­sikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska över­sikter och vid behov även kvalitet och överför­barhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnes­sakkunnig. Läs mer om SBU:s upplysningstjänst. Visa alla svar

 

fingrar som håller i pusselbitVetenskapliga kunskaps­luckor – En veten­skaplig kunskaps­lucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskaps­luckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forsknings­finansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering. Läs mer om vetenskapliga kunskaps­luckor och sök vetenskapliga kunskapsluckor

Publikationstypen Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor – En prioritering utifrån brukares, patienters, närståendes och vårdpersonals perspektiv på vilka kunskaps­luckor som är mest angelägna att täppa till med klinisk forskning. Arbets­metoden för prioritering är framtagen av James Lind Alliance i Storbritannien. Visa alla publikationer

 

 

Publikationstypen SBU PrioriteringsstödSBU Prioriteringsstöd – Ett evidensbaserat stöd för prioritering och eventuell utmönstring av metoder som är skadliga, ineffektiva eller där evidens saknas. Visa alla publikationer 


 

Piktogram för publikationstypen Förstudie – sammanfattningFörstudie – Sammanfattning – Sammanfattningen redovisar SBU:s ställnings­tagande mot bakgrund av förstudien, samt en kort beskrivning av vad som framkommit i förstudien. Om en förstudie visar att ämnet inte är lämpligt för någon av SBU:s produkt­typer avslutas processen. Visa alla publikationer