Medicinska konsekvenser av väntetid till bröstcanceroperation

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor, och kirurgi är utgångspunkten för kurativ behandling. Tiden från att tumör upptäcks till operation kan dock variera, och det är därför av betydelse att känna till hur väntetiden påverkar det medicinska utfallet.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det sammanställd forskning om hur väntetiden till operation påverkar det medicinska utfallet vid bröstcancer?

Frågeställare: Organisationsforskare, Västra Götalandsregionen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. Det har dock identifierats en relevant systematisk översikt som undersökt hur det medicinska utfallet vid bröstcancerbehandling, bland annat operation, påverkas av väntetider. SBU har dock bedömt att risken för systematiska fel i denna systematiska översikt är hög och författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-10-17
Rapportnr: ut201926
Diarienr: SBU 2019/365
https://www.sbu.se/ut201926