Coping Power-program

Coping Power-program används idag i en del svenska skolor. Syftet med programmen är att minska aggressiva problembeteenden hos barn. Programmet är inriktat på att arbeta med barnens affektreglering, kognitiva processer och problemlösningsförmåga [1].

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapligt stöd för Coping Power-program som kan ges i form av eftermiddagsverksamhet till skolbarn på mellanstadiet?

Frågeställare: Enhetschef, Sollentuna kommun

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt som kommit ut efter år 2010 då Coping power-program ingick i en SBU-rapport om flera program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn [2]. SBU:s upplysningstjänst har identifierat nio primärstudier. Dessa är utförda på barn från förskola till högstadium i USA, Europa och Asien. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats av SBU. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Projektgrupp


Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), Ann Kristine Jonsson (informationsspecialist), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2019-06-25
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201906
Diarienr: SBU 2018/736
https://www.sbu.se/ut201916

Innehållsförteckning

    Utvärdering av ny/etablerad metod
✓ Strukturerad litteratursökning
    Strukturerad och uttömmande litteratursökning
✓ Relevansgranskning*
✓ Kvalitetsgranskning*
    Sammanvägning av resultat
    Evidensgradering gjord av SBU
    Evidensgradering gjord externt
    Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
    Framtagen i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkat
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
    Sociala aspekter
    Granskad av SBU:s kvalitetsgrupp
    Granskad av SBU:s råd
    Godkänd av SBU:s nämnd

* Utfördes av en enskild person, det vill säga ej oberoende granskning av två personer.

Litteratursökning

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad