Coping Power-program

Coping Power-program används idag i en del svenska skolor. Syftet med programmen är att minska aggressiva problembeteenden hos barn. Programmet är inriktat på att arbeta med barnens affektreglering, kognitiva processer och problemlösningsförmåga [1].

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapligt stöd för Coping Power-program som kan ges i form av eftermiddagsverksamhet till skolbarn på mellanstadiet?

Frågeställare: Enhetschef, Sollentuna kommun

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt som kommit ut efter år 2010 då Coping power-program ingick i en SBU-rapport om flera program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn [2]. SBU:s upplysningstjänst har identifierat nio primärstudier. Dessa är utförda på barn från förskola till högstadium i USA, Europa och Asien. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats av SBU. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Projektgrupp


Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), Ann Kristine Jonsson (informationsspecialist), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-06-25
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201916
Diarienr: SBU 2018/736
https://www.sbu.se/ut201916