Barn och unga

Socialtjänsten har i uppdrag att genom olika metoder och insatser säkerställa en trygg uppväxt för alla barn och unga i Sverige. Från familjestöd och skolrådgivning till fritidsaktiviteter och krisintervention, arbetar socialtjänsten för att skapa en miljö som främjar utveckling och välbefinnande på lika villkor.

Nedan ges några exempel på pågående och nyligen avslutade arbeten från SBU som rör metoder och insatser inom socialtjänsten för barn och unga.  

Nationella kunskapssammanställningar om metoder och insatser för att förebygga ungdomskriminalitet

En kartläggning av nordiska rapporter SBU har på uppdrag av regeringen kartlagt omfattningen och innehållet i nationella kunskapsstöd och vägledningar om brottsförebyggande metoder inom det sociala området publicerade i de nordiska länderna. Kartläggningen presenteras i en interaktiv karta som synliggör inom vilka områden det tagits fram nationell vägledning i val av kunskapsbaserade metoder och insatser, och inom vilka områden det saknas. Läs rapporten

Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna

Forskningen visar på flera effektiva insatser mot gängkriminalitet bland unga. De senaste åren har skjutningar och sprängningar blivit alltmer uppmärksammade i Sverige. Organiserad brottslighet beskrivs för andra året i rad som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer. Det visar en utvärdering från SBU. Läs rapporten

Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

SBU har genomfört en systematisk översikt av stödinsatser till unga personer som ska flytta från social dygnsvård till eget boende. Den systematiska översikten kommer fram till att insatsen ”Independent living service” (ett förberedande stöd i form av proaktiv träning av olika vuxen­färdigheter) kan hjälpa dessa ungdomar till eget boende att få ett stabilt boende, prioritera utbildning, få ett betalt arbete, samt uppleva självbestämmande, och livskvalitet. Läs rapporten

SBU har tidigare utvärderat metoder för att upptäcka risk för återfall i ungdomskriminalitet och metoder och insatser för att förebygga återfall i ungdomskriminalitet

Att stödja god psykisk hälsa hos barn och ungdomar

SBU har tagit fram en skrift som sammanfattar resultaten från tre SBU-rapporter som handlar om metoder och insatser i syfte att främja psykiskt välbefinnande samt förebygga psykisk ohälsa i form av utagerande beteenden, depression, ångest och suicid. Läs rapporten 

SBU har även tagit fram en evidenskarta som sammanställt alla publicerade systematiska översikter som finns kring metoder och insatser lämpliga att erbjuda inom raden för ”första linjens psykiatri”, som i vissa delar av landet ges inom ramen för socialtjänstens verksamhet.

Evidenskartan utgör ett "lässtöd" för att enkelt få överblick om vilka vetenskapliga artiklar som finns för området och går att sortera på olika typer av psykisk ohälsa och olika typer av psykosociala insatser.


Effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet

För fler potentiellt effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet se denna lista

 

Till temasida socialtjänst