Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten

SBU har i denna rapport undersökt vilka nationella och internationella
systematiska översikter det finns där man studerat olika standardiserade
bedömningsmetoder för barn och unga.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Huvudresultat

Totalt identifierades 31 relevanta systematiska översikter. Av dessa bedömdes 7 ha låg risk för bias, 5 ha måttlig risk för bias och 19 ha hög risk för bias. De 12 systematiska översikter som bedömdes ha låg eller måttlig risk för bias presenteras med länk i evidenskartan. I dessa 12 systematiska översikter studerades totalt 53 bedömningsmetoder som kan rymmas inom svenska socialtjänstens barn- och ungdomsvård utifrån deras uppdrag. Av dessa 53 bedömningsmetoder så bedömdes 11 bedömningsmetoder som särskilt relevanta utifrån att de är i bruk inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård eller att de översatts och använts i Sverige i forskningssammanhang. De 11 bedömningsmetoderna, uppdelade utifrån sju bedömningsområden, är följande:

 • utsatthet för våld och försummelse: CTQ (Childhood Trauma Questionnaire)
 • samspel mellan förälder och barn: inga bedömningsmetoder i de inkluderade systematiska översikterna bedömdes som särskilt relevanta för svenska socialtjänstens barn- och ungdomsvård
 • normbrytande beteende och kriminalitet: ESTER (Evidensbaserad Strukturerad Bedömning av Risk och Skyddsfaktorer), SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth), YLS/CMI (Youth Level of Service/Case Management Inventory)
 • missbruk och beroende: AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test-Consumption), CRAFFT (Car, Relax, Alone, Forget, Friends, Trouble), ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test)
 • psykisk ohälsa: CBCL (Child Behavior Checklist), SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire)
 • sociala färdigheter: ASQ:SE-2 (Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional, Second Edition)
 • livskvalitet: inga systematiska översikter identifierades

Resultaten från de systematiska översikterna visar att det finns primärstudier som undersökt vissa av de psykometriska aspekterna för följande fem bedömningsmetoder; CRAFFT, SAVRY, YLS/CMI, SDQ samt ASQ:SE-2. Framför allt finns resultat kopplade till validitet (om metoden mäter det som är avsett att mäta) men i mindre utsträckning till reliabilitet (precisionen i mätningen). Resultatet för varje specifik bedömningsmetod presenteras i resultatkapitlen. Det finns även nya primärstudier som publicerats efter senaste systematiska översikterna, så det kan finnas behov av att uppdatera dem.

För de övriga sex bedömningsmetoderna, CTQ, ESTER, AUDIT, AUDIT-C, ASSIST och CBCL ingick inga eller få primärstudier i de systematiska översikterna. Detta innebär inte att det saknas primärstudier utan beror snarare på de systematiska översikternas urvalskriterier (exempelvis avseende population, utfall eller verksamhetsområde). Detta gör att det är svårt att bedöma de psykometriska egenskaperna för barn och unga för dessa standardiserade bedömningsmetoder. För att skaffa mer kunskap behövs därför såväl nya välgjorda systematiska översikter som fler primärstudier på området. Det behövs ökat fokus på psykometriska egenskaper av bedömningsmetoder inom den sociala barn- och ungdomsvårdens kontext.

Citera denna rapport:

SBU. Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Bereder 344. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/344

Evidenskarta

I evidenskartan nedan presenteras samtliga relevanta systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. Det går att filtrera vilka systematiska översikter som visas genom att göra val i menyn ovan tabellen. Under tabellen finns funktioner för att ladda ner urvalet som Excel fil eller bild.

Evidenskarta för standardiserade bedömningsmetoder för barn och unga

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Martin Bergström, docent socialt arbete, Lunds universitet
 • Petter Gustavsson, professor psykologi, Karolinska Institutet
 • Birgitta Persdotter, fil.dr., socialt arbete, Karlstads Universitet

SBU:s personal

 • Therese Åström, projektledare
 • Christel Hellberg, biträdande projektledare
 • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
 • Anna Attergren Granath, projektadministratör
 • Sofia Tranæus, projektansvarig chef

Övriga medverkande

 • Lien Nguyen, Bibliotekar, Folkehelseinstituttet i Norge avseende litteratursökningen

Referensgrupp Socialstyrelsen

 • Johan Glad, forskare Socialstyrelsen
 • Helena Stålhammar, utredare Socialstyrelsen

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Standardiserade metoder vid utredning av barn och unga inom socialtjänsten

De välgjorda forsknings­över­sikter som hittills har publicerats ger kunskap om fem standardiserade metoder för bedömning av barn och unga.

Läs artikeln

Mer inom ämnet

Sidan publicerad