Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet

En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Denna rapport syftar till att utvärdera strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder som används för ungdomar, 12 till 18 år, som begått kriminella hand­lingar. Ekonomiska och etiska aspekter samt en praxis­undersökning ingår även i rapporten.

Slutsatser

 • Strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder ger troligen vägledning vid bedömning av ungdomars risk för återfall i våld och annan kriminalitet (måttlig vetenskaplig tillförlitlighet, Måttlig vetenskaplig tillförlitlighet). Av metoderna i denna övergripande bedömning är det YLS/CMI1 och SAVRY2som studerats mest. Däremot vet vi inte vilken vägledning bedömning utan strukturerade bedöm-ningsmetoder, så kallad sedvanlig bedömning, ger (mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet, Mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet). Studierna avseende sedvanlig bedömning är så varierande att de inte är lämpliga att lägga samman.
 • Strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder kan möjligen identifiera de ungdomar som har låg risk att återfalla i våld och annan kriminalitet (låg vetenskaplig tillförlitlighet, Låg vetenskaplig tillförlitlighet). Skälet till att den vetenskapliga tillförlitligheten är lägre i jämförelse med den övergripande bedömningen beror på att underlaget bygger på färre och mindre studier.
 • Det går inte att bedöma om strukturerade risk-och behovsbedömningsmetoder kan identifiera de ungdomar som har medelhög till hög risk att återfalla i våld och annan kriminalitet (mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet, Mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet). Skälet till att den vetenskapliga tillförlitligheten är lägre i jämförelse med den övergripande bedömningen beror på att underlaget bygger på färre och mindre studier samt att insatser för att förhindra fortsatt kriminalitet kan ha påverkat resultaten i studierna.
 • Strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder upplevs av yrkesverksamma personer som att de är till hjälp genom att de ger fördjupning, stöd och transparens i bedömningarna, men också att de upplevs vara tidskrävande (låg vetenskaplig tillförlitlighet, ⊕⊕ΟΟ).
 • Det behövs mer forskning om hur strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder påverkar val av insatser. Även kostnadseffektivitet och eventuella negativa effekter behöver studeras vetenskapligt och följas upp i praktiken.

1. YLS/CMI = Youth Level of Service/Case Management Inventory.
2. SAVRY = Structured Assessment of Violence Risk in Youth.

Citera denna rapport:

SBU. Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet: en systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU Utvärderar 303. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/303

Innehållsdeklaration

Den här publikationen är av typen SBU Utvärderar

 • Strukturerad litteratursökning
 • ✓ Strukturerad och uttömmande litteratursökning
 • ✓ Granskning av studiernas relevans
 • ✓ Bedömning av risk för snedvridning
 • ✓ Sammanvägning av resultaten
 • ✓ Tillförlitligheten i de sammanvägda resultaten bedömd av SBU
 • ✓ Tillförlitligheten i de sammanvägda resultaten bedömd av annan aktör än SBU
 • Granskning av andras systematiska översikter
 • ✓ Prioritering utförd med hjälp av konsensus
 • ✓ Medverkan av ämnessakkunniga
 • Patient- eller brukarmedverkan
 • ✓ Etiska och sociala aspekter ingår
 • ✓ Ekonomiska aspekter ingår
 • ✓ Granskning utförd av externa ämnessakkunniga
 • ✓ Granskning utförd av SBU:s kvalitetsgrupp
 • ✓ Granskning utförd av SBU:s vetenskapliga råd
 • ✓ Slutsatser godkända av SBU:s nämnd

Pressmeddelande

Viss vägledning med de strukturerade metoder som används vid bedömning av ungdomar som begått brott

Ungefär en femtedel av lagförda brott i Sverige gäller personer mellan 15 och 20 år. Vissa unga återfaller i våld eller kriminalitet. Hur väl fungerar de metoder som används för att bedöma vilka ungdomar som löper störst respektive minst risk för att återfalla?

Läs pressmeddelande
Sidan publicerad