Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet

En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter

Denna rapport syftar till att utvärdera strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder som används för ungdomar, 12 till 18 år, som begått kriminella hand­lingar. Ekonomiska och etiska aspekter samt en praxis­undersökning ingår även i rapporten.

Slutsatser

  • Strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder ger troligen vägledning vid bedömning av ungdomars risk för återfall i våld och annan kriminalitet (måttlig vetenskaplig tillförlitlighet, Måttlig vetenskaplig tillförlitlighet). Av metoderna i denna övergripande bedömning är det YLS/CMI1 och SAVRY2som studerats mest. Däremot vet vi inte vilken vägledning bedömning utan strukturerade bedöm-ningsmetoder, så kallad sedvanlig bedömning, ger (mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet, Mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet). Studierna avseende sedvanlig bedömning är så varierande att de inte är lämpliga att lägga samman.
  • Strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder kan möjligen identifiera de ungdomar som har låg risk att återfalla i våld och annan kriminalitet (låg vetenskaplig tillförlitlighet, Låg vetenskaplig tillförlitlighet). Skälet till att den vetenskapliga tillförlitligheten är lägre i jämförelse med den övergripande bedömningen beror på att underlaget bygger på färre och mindre studier.
  • Det går inte att bedöma om strukturerade risk-och behovsbedömningsmetoder kan identifiera de ungdomar som har medelhög till hög risk att återfalla i våld och annan kriminalitet (mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet, Mycket låg vetenskaplig tillförlitlighet). Skälet till att den vetenskapliga tillförlitligheten är lägre i jämförelse med den övergripande bedömningen beror på att underlaget bygger på färre och mindre studier samt att insatser för att förhindra fortsatt kriminalitet kan ha påverkat resultaten i studierna.
  • Strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder upplevs av yrkesverksamma personer som att de är till hjälp genom att de ger fördjupning, stöd och transparens i bedömningarna, men också att de upplevs vara tidskrävande (låg vetenskaplig tillförlitlighet, ⊕⊕ΟΟ).
  • Det behövs mer forskning om hur strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder påverkar val av insatser. Även kostnadseffektivitet och eventuella negativa effekter behöver studeras vetenskapligt och följas upp i praktiken.

1. YLS/CMI = Youth Level of Service/Case Management Inventory.
2. SAVRY = Structured Assessment of Violence Risk in Youth.

Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2019-11-20
Rapportnr: 303
Diarienr: SBU 2017/1022
https://www.sbu.se/303