Risk- och skyddsfaktorer för våld och kriminalitet bland unga

Ett av socialtjänstens uppdrag är att arbeta uppsökande med ungdomar och att identifiera de unga som kan ha sociala problem [1]. Detta kan bland annat innebära att uppmärksamma risk- och skyddsfaktorer för att kunna ge lämpliga insatser.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka risk- och skyddsfaktorer är centrala för ett förebyggande arbete mot externaliserande och internaliserande problem hos ungdomar i åldersgruppen 12–18?

Frågeställare: Socialförvaltningen, Stockholms stad

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat en systematisk översikt av översikter i svaret [2]. De systematiska översikter med tillhörande metaanalyser1 som författarna identifierat kunde påvisa samband mellan risk- och skyddsfaktorer som identifierats och olika typer av våld och kriminalitet. De riskfaktorer som översikterna tog upp var bland annat barnmisshandel och konflikter i hemmet, bristande skolgång och om den unge har bristande förmåga till moraliska bedömningar. De skyddsfaktorer som lyftes var bland annat anknytning och stöd från föräldrar. De samlade risk- och skyddsfaktorerna för våld och kriminalitet återfinns i Tabell 1.

1 Metaanalys är en statistisk analysmetod för att väga samman resultat från primärstudier av olika utfall som exempelvis riskfaktorer.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

För ett säkrare resultat av risk- och skyddsfaktorer för olika definierade utfall som exempelvis missbruk och spel om pengar behövs särskilt avgränsade sökningar på respektive område, vilket inte har genomförts i detta upplysningstjänstsvar.

Litteratursökning

Litteratursökning

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Granskningsmall

Innehållsdeklaration

    Utvärdering av ny/etablerad metod
✓ Strukturerad litteratursökning
    Strukturerad och uttömmande litteratursökning
✓ Relevansgranskning*
✓ Kvalitetsgranskning*
    Sammanvägning av resultat
    Evidensgradering gjord av SBU
    Evidensgradering gjord externt
    Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
    Framtagen i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkat
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
    Sociala aspekter
    Granskad av SBU:s kvalitetsgrupp
    Granskad av SBU:s råd
    Godkänd av SBU:s nämnd

* Utfördes av en enskild person, det vill säga ej oberoende granskning av två personer.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Therese Åström (projektledare), Alexandra Snellman (projektledare), Ann Kristine Jonsson (informationsspecialist), Sara Fundell (projektadministratör), och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad