Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

En systematisk översikt

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Barn och unga i Sverige som växer upp i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB) har kraftiga överrisker i en rad oönskade tillstånd som vuxna såsom hemlöshet, arbetslöshet, bristande försörjningsförmåga, fysiska och psykiska problem och kontakt med straffrättssystemet.

SBU har gjort en systematisk översikt om huruvida stöd till unga som ska flytta från social dygnsvård kan underlätta deras övergång till ett självständigt liv.

Syftet med denna systematiska översikt är att undersöka om stöd till unga som flyttar från social dygnsvård har positiva effekter på deras framtida livssituation.

Citera denna rapport:

SBU. Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU Bereder 316. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/316

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Aron Shlonsky, professor, Monash university, Australien (medverkat under granskningsarbetet)
  • David Taylor, Monash university och Centre for Evidence and Implementation, Australien (medverkat under granskningsarbetet)

Kansli

  • Knut Sundell, projektledare
  • Therese Åström, biträdande projektledare
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
  • Kickan Håkanson, projektadministratör
  • Sofia Tranæus, ansvarig avdelningschef

 

Presentation av rapporten (ppt)

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Möjligt hjälpa unga till vuxenliv efter placering

Ungdomar i USA som har haft social dygnsvård kan få olika stödinsatser när de ska gå över till ett självständigt vuxenliv. SBU:s översikt finner vissa belägg för att insatserna kan vara till hjälp. Även om effekterna är små och osäkra kan de vara betydelsefulla, enligt rapporten.

Läs artikeln
Sidan publicerad