Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

En kartläggning av systematiska översikter

Denna kartläggning är en av flera kartläggningar som undersöker kunskapsläget för specifika grupper som utreds eller får en insats inom socialtjänsten.

SBU har sedan 2009 ett särskilt regeringsuppdrag att kartlägga var det finns vetenskapliga kunskapsluckor inom vård och omsorg. Rapporttypen SBU Kartlägger är i första hand SBU:s sätt att lyfta var det finns behov av mer forskning. Denna information riktar sig i huvud­sak till forskningsaktörer, det vill säga lärosäten och forskningsfinansiärer. SBU Kartlägger utgör alltså inga riktlinjer för hälso- och sjukvård eller socialtjänst och är heller inte avsedd att ersätta eller komplettera Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Syfte

Syftet med denna rapport är att kartlägga det vetenskapliga kunskapsläget utifrån systematiska översikter om utredningar respektive insatser som genom­förs eller kan genomföras i eller på uppdrag av kommunal socialtjänstverksamhet för vuxna individer som är beroende av eller missbrukar alkohol eller narkotika, eller för deras anhöriga.

Bakgrund

Missbruk och beroende av alkohol eller narkotika är sammansatta fenomen där många olika faktorer påverkar. Från ett kliniskt perspektiv har det uppmärksammats att personer som missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotika ofta samtidigt har psykiska och psykosociala problem. Utredningar och insatser involverar därför ofta olika professioner för att ge medicinsk såväl som psykologisk och psyko­social bedömning och behandling. Olika utrednings- eller behandlingsinsatser som kan erbjudas är till exempel ASI (Addiction Severity Index), individuella stödsamtal, kognitiv beteendeterapi, gruppterapi, familjebehandling och moti­verande samtal. Rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och beroende finns i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, som riktar sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Metod

Denna kartläggning utgår från elva domäner (listade i tabellen) och systematiska över­sikter publicerade inom dessa domäner. Litteratursökningen efter systematiska översikter utfördes under vintern år 2017 i databaserna Academic Search Elite, ASSIA, Campbell library, IBSS, Proquest Sociology (Sociological Abstracts och Social Services Abstracts), PsycInfo, Medline, SocIndex, Social Care Online och Scopus. Efter litteratursökningen relevans- och kvalitetsbe­dömdes de systematiska översikterna. Utifrån författarnas slutsatser i dem har kunskap och kunskapsluckor doku­menterats områdesvis. Om ingen översikt av medelhög eller hög kvalitet identifierats för en domän redovisas hela domänen som en kunskapslucka. Det kan visserligen finnas primärstudier, men om dessa inte är sammanvägda i en tillförlitlig översikt är det en kunskapslucka enligt SBU:s definition. Kartläggningen inkluderar ingen kvalitetsbedömning av de primärstudier som ingår i de systematiska översikterna.

Huvudresultat

Totalt identifierade SBU 20 systematiska översikter som bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet (se Tabell 1). Av dessa berör 17 domänen Psykologiska och psykosociala behandlingsinsatser, varav de flesta rörde allmänna psyko­sociala insatser följt av motiverande samtal och 12-stegsbehandling. Domänen Stöd, råd och information berörs i 5 översikter. Sammantaget visar översikterna att det finns både vetenskaplig kunskap och vetenskapliga kunskapsluckor inom dessa två domäner. Övriga domäner utgör alla vetenskapliga kunskapsluckor.

 Tabell 1 Sammanfattning av huvudresultaten.
Domän Systematisk översikt av hög eller medelhög kvalitet (antal) Vetenskaplig kunskap Vetenskapliga kunskapsluckor
Behovsbedömning och screening klient 0 Nej Ja
Behovsbedömning anhöriga 0 Nej Ja
Uppföljning av behov, insatser och aktiviteter 0 Nej Ja
Insatser eller aktiviteter för att öka möjligheten till arbete och sysselsättning 0 Nej Ja
Boende 0 Nej Ja
Psykologiska och psykosociala behandlingsinsatser 17 Delvis Delvis
Stöd, råd och information 5 Delvis Delvis
Integrerade insatser eller aktiviteter 0 Nej Ja
Samverkan och informationsöverföring 0 Nej Ja
Anhörigstöd och familjeorienterat arbete 0 Nej Ja
Hjälpmedel 0 Nej Ja

Citera denna rapport: SBU. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten. En kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU-rapport nr 296. ISBN 978-91-88437-38-9.

Innehållsdeklaration

    Utvärdering av ny/etablerad metod
 Systematisk litteratursökning
 Relevansgranskning
 Kvalitetsgranskning
    Sammanvägning av resultat
    Evidensgradering gjord av SBU
 Evidensgradering gjord externt
    Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
✓ Framtagen i samarbete med sakkunniga
 Patienter/brukare medverkat
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
    Sociala aspekter
✓ Granskad av SBU:s kvalitets och prioriteringsgrupp
✓ Granskad av SBU:s vetenskapliga råd
    Godkänd av SBU:s nämnd

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Sam Larsson, professor i socialt arbete, Högskolan i Gävle, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, docent i psykologi affilierad, Uppsala universitet
  • Patrik Karlsson, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

SBU

  • Helena Domeij, projektledare
  • Christel Hellberg, projektledare under uppstartsfas
  • Gunilla Fahlström, samordnare för kartläggningar inom socialtjänsten
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Caroline Jungner, projektadministratör
  • Jenny Stenman, projektadministratör
  • Maria Ahlberg, projektadministratör

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Många frågor är obesvarade om missbruk och beroende

När det gäller utredning och insatser för vuxna med alkohol- och narkotikaproblem saknas det vetenskapligt säkra svar på många frågor, enligt SBU:s kartläggning.

Läs mer
Sidan publicerad