Påverkan på amning av tidig nappanvändning

Vilka vetenskapliga studier finns om effekten på etablering av amning vid introduktion av napp under de första två levnadsveckorna? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter och primärstudier.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: Rapportnr: ut202114 Diarienr: SBU 2021/370 https://www.sbu.se/ut202114

Liknande upplysningstjänstsvar

Amning etableras oftast under barnets första levnadsveckor. Det är oklart om napp inverkar negativt på amning under etableringsfasen.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om effekten på etablering av amning vid introduktion av napp under de första två levnadsveckorna?

Frågeställare: Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Tidig introduktion av napp har lyfts fram som en möjlig orsak till problem vid amningsetablering. Ingen systematisk översikt har identifierats som undersökt effekten av tidig användning av napp på amningsetablering. Upplysningstjänsten har identifierat 13 primärstudier där sambandet mellan nappintroduktion under de första levnadsveckorna och amning under etableringsfas upp till de första tre månaderna var en av de aspekter som analyserats. Av dessa är elva studier observationsstudier, där studiedesignen gör det svårt att fastslå om det rör sig om orsakssamband mellan tidig nappintroduktion och amningsetablering. Amningsetableringen kan ha påverkats av andra faktorer än introduktion av napp.

Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten så inga resultat eller slutsatser har redovisats i svaret, men studierna finns i tabellform i Bilaga 3 för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Påverkan på amning av tidig nappanvändning (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202114

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Tidig nappanvändning och amningsproblem

Amning etableras oftast under barnets första levnadsveckor. Eftersom användning av napp tillfredsställer barnets sugreflex har frågan väckts om det kan störa amningen att barnet suger på napp. Socialstyrelsen ställde frågan till SBU:s upplysningstjänst.

Läs artikeln
Sidan publicerad