Finansiella incitament som ges till patienter (P4P4P) för att påverka hälsorelaterade beteenden

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning efter systematiska översikter med frågeställningen Vilken sammanställd forskning finns på effekter av finansiella incitament, som ges direkt till patient, på patientens hälsorelaterade beteenden?

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Finansiella incitament riktade direkt mot patienter, eller pay-for-performance-for-patients (P4P4P), är en omdiskuterad metod som syftar till att stödja beteendeförändring genom att ge patienten belöningar för uppnådda mål.  Interventionen används bland annat för att motverka rökning, övervikt och stillasittande.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på effekter av finansiella incitament, som ges direkt till patient, på patientens hälsorelaterade beteenden?

Frågeställare: Tjänsteman på Region Stockholm.

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat nio systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatsen att finansiella incitament kan ha en liten till måttlig effekt på deltagarnas fysiska aktivitet, samt även på andelen personer som är rökfria 6 till 24 månader efter att interventionen avslutats.

Resultaten indikerar att personer som får finansiella incitament för att öka sin fysiska aktivitet går fler steg per dag och även spenderar mer av sin fritid på fysisk aktivitet, beteenden som enligt vissa av författarna även verkar bibehållas upp till 24 veckor efter att interventionen avslutats. Författarna fann dock motstridiga resultat om effekten av finansiella incitament på viktnedgång, varav enbart en av fyra översikter drog slutsatsen att interventionen medförde en nedgång i vikt. Flera författare ansåg att evidensläget var svagt och poängterade att det inte fanns evidens för att viktnedgången bibehölls efter att interventionen avslutats.

Skattningarna av kostnader för interventioner innehållande finansiella incitament för att minska rökning eller öka fysisk aktivitet var relativt låga, dock saknas det robusta kostnadseffektivitetsanalyser på området. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Finansiella incitament som ges till patienter (P4P4P) för att påverka hälsorelaterade beteenden [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: http://www.sbu.se/ut202103

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad