Insatser för att förbättra kost- och motionsvanor hos personer i öppenvårdspsykiatrin

En vanlig insats för att förändra ohälsosamma levnadsvanor är motiverande samtal. Men det är oklart om motiverande samtal eller andra insatser med samma syfte har effekt på personer som befinner sig i psykiatrisk öppenvård där depression, bipolär sjukdom och adhd är vanliga diagnoser.

Fråga

Vilken sammanställd forskning finns på insatser för att förändra ohälsosamma levnadsvanor för patienter i öppenvårdspsykiatrin?

Frågeställare: Fysioterapeut, Verksamhetsutvecklare inom Psykiatrisk öppenvård

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat en systematisk översikt i svaret. Översikten gäller endast en del av den population och de interventioner som eftersöktes. Den handlar om personer med depression och interventioner som ges via internet. Författarna till översikten drog slutsatsen att livsstilsinterventioner via internet kan ha effekt på kost, motion och alkoholvanor hos personer som lider av depression. Författarna skriver även att livsstilsförändring kan vara en viktig del av behandlingen av depression [1]. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias.

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-06-17
Rapportnr: ut202024
Diarienr: SBU 2020/353
https://www.sbu.se/ut202024