Ett nytt vägval, ett program för unga som riskerar att återfalla i kriminalitet

Ett nytt vägval är ett program för ungdomar som har utvecklat ett kriminellt beteende eller riskerar att utveckla ett kriminellt beteende. Programmet ges individuellt i öppenvård och med föräldrarnas medverkan när det är möjligt. På institutioner kan programmet ges i grupp. Ett nytt vägval är efterföljaren till det program som tidigare hette Vägvalet.

Lästid: ca 6 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på programmet Ett nytt vägval?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. SBU:s upplysningstjänst har identifierat en primärstudie [2]. Primärstudien har dock inte kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

Litteratursökning

Medline via OVID 2019-12-17
A new challenge
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Population:
1. (Criminals/ or Criminal Behavior/ or Criminal Psychology/ or Recidivism/ OR violence/) 36,824
2. (delinquen* or predelinquen* or perpetrator* or criminal* or offen* OR reoffen* OR re-offen* OR convict* OR ex-convict* OR adjudicated OR deviant or criminogenic need* or court assessment* OR gang or gangs or recidivis* or violen*).ti,ab. 52,222
3. 1 OR 2 70,059
Intervention:
4. ("New direction?" OR "new challenge?").ti,ab. 15,059
Final 3 AND 4 56

 

PsycINFO via ebsco.com 2019-12-17
A new challenge
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. DE "Criminals" OR DE "Female Criminals" OR DE "Male Criminals" OR DE "Criminal Behavior"OR DE "Female Delinquency"OR DE "Male Delinquency" OR DE "Crime" OR DE "Probation" OR DE "Gangs" OR DE "Recidivism" 34,511
2. TI(delinquen* OR predelinquen* OR perpetrator* OR crime* OR criminal* OR procriminal*OR offen*OR reoffen* OR "re-offen*"OR convict*OR ex-convict*OR adjudicated OR deviant OR (criminogenic W1 need*) OR (court W1 assessment*) OR gang OR gangs OR recidivism) OR KW (delinquen* OR predelinquen* OR perpetrator* OR crime* OR criminal* OR offend* OR reoffen* OR "re-offen*" OR convict* OR ex-convict* OR adjudicated OR deviant OR (criminogenic W1 need*) OR (court W1 assessment*) OR gang OR gangs OR recidivism) 74,636
3. 1 OR 2 81,375
Intervention:
4. TI("New direction#" OR "new challenge#") OR AB("New direction#" OR "new challenge#") 7,582
Final 3 AND 4 147

 

Academic Search Elite via EBSCO 2019-12-17 A new challenge
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. DE "CRIMINALS" OR DE "GANGS" OR DE "GANG members" 11,461
2. TI(delinquen* OR predelinquen* OR perpetrator* OR criminal* OR procriminal* OR offen* OR reoffen* OR "re-offen*" OR convict* OR ex-convict* OR adjudicated OR deviant OR (criminogenic W1 need*) OR gang OR gangs OR recidivism) OR KW(delinquen* OR predelinquen* OR perpetrator* OR criminal* OR procriminal* OR offen* OR reoffen* OR "re-offen*"OR convict*OR ex-convict* OR adjudicated OR deviant OR (criminogenic W1 need*) OR gang OR gangs) 92,228
3. 1 OR 2 99,021
Intervention:
4. TI("New direction#" OR "new challenge#") OR AB("New direction#" OR "new challenge#") 21,532
Final 3 AND 4 115

 

SocINDEX via EBSCO  2019-12-17
A new challenge
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. DE "CRIMINAL behavior" OR DE "DEVIANT behavior" OR DE "CRIME" OR DE "CRIMINAL careers"ORDE "CRIMINALS"ORDE "DELINQUENT behavior"ORDE "DESISTANCE from crime" OR DE "GANGS" OR DE "FEMALE gangs" OR DE "WOMEN criminals" OR DE"RECIDIVISM" 27,597
2. TI(delinquen* OR predelinquen* OR perpetrator* OR criminal* OR procriminal* OR offen* OR reoffen* OR "re-offen*" OR convict* OR ex-convict* OR adjudicated OR deviant OR (criminogenic W1 need*) OR gang OR gangs OR recidivism) OR KW(delinquen* OR predelinquen* OR perpetrator* OR criminal* OR procriminal* OR offen* OR reoffen* OR "re-offen*"OR convict*OR ex-convict* OR adjudicated OR deviant OR (criminogenic W1 need*) OR gang OR gangs) 106,990
3. 1 OR 2 118,547
Intervention:
4. TI("New direction#" OR "new challenge#") OR AB("New direction#" OR "new challenge#") 4,259
Final 3 AND 4 289

 

Swepub 2019-12-17
A new challenge
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. "Nytt vägval”:dok 0
2. "Nytt vägval”:lic 2
3. “Nya utmaningar”:dok 18
4. “Nya utmaningar”:lic 4
Final 1 OR 2 OR 3 OR 4 24

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad