Psykosocialt stöd till familjer med barn som har diabetes typ 1

Att vårda ett barn med kronisk sjukdom kan vara mycket stressande för familjen [1]. Familjer med barn som har diabetes typ 1 kan få stöd av kurator som exempelvis ger eller förmedlar kontakter till familjeterapi, psykoterapeutiska insatser och utbildningar om att hantera diabetes.

Lästid: ca 6 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av psykosocialt stöd till familjer med barn som har diabetes typ 1?

Frågeställare: Kurator, Region Stockholm

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat två systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatsen att psykosociala interventioner med undervisningsinslag kan ha en positiv effekt på barnens blodsockernivåer [2,3]. En av översikterna visade även positiva effekter på kunskap om hur sjukdomen bäst hanteras [2]. Den andra visade positiva effekter på barnens syn på sin egen förmåga [3].

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Litteratursökning

Embase via Embase 2019-11-22
Psychosocial treatment for children with diabetes type 1
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Population:
1. Child/exp 2,799,670
2. infant/exp 1,105,361
3. (child* or infant* or baby or babies or toddler* or youth*):ti,ab 2,188,597
4. 1 OR 2 OR 3 3,451,584
Intervention:
5. Psychotherapy/exp 263,190
6. ‘Problem Solving’/exp 35,759
7. psychotherap*:ti,ab 61,786
8. ((cogniti* or famil* or behavio$r* or psych*) NEAR/3 (intervention* or treatment* or therap*)):ti,ab 198,799
9. counsel*:ti,ab 148,961
10. ((interpersonal OR play) NEAR/3 therap*):ti,ab 4,497
11. (problem* NEAR/3 solv*):ti,ab 60,365
12. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 607,315
Outcome:
13. 'Diabetes Mellitus'/exp 957,807
14. diabet*:ti,ab,kw 925,058
15. (Diabet* NEAR/2 ’2’ NOT ((Diabet* NEAR/2 ’2’) AND ’1’)):ti 89,022
16. (13 OR 14) NOT 15 1,029,801
Study types:
17. [cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim 324,604
18. ‘systematic review’/exp OR ‘meta analysis’/exp 314,278
19. ((systematic* NEAR/3 review*):ab,ti,kw) OR 'meta analy*':ab,ti OR metaanaly*:ab,ti,kw 335,439
20. 17 OR 18 OR 19 423,621
Combined sets:
21. 4 AND 12 AND 16 3,071
Final 20 AND 21 162

 

Medline via OVID 2019-11-22
Psychosocial treatment for children with diabetes type 1
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments
Search terms Items found
Population:
1. exp Child/ 1,862,955
2. exp Infant/ 1,114,471
3. (child* or infant* or baby or babies or toddler* or youth*).ti,ab. 1,692,878
4. 1 OR 2 OR 3 2,914,979
Intervention:
5. exp Psychotherapy/ 190,653
6. exp Problem Solving/ 24,794
7. psychotherap*.ti,ab. 40,680
8. ((cogniti* or famil* or behavio?r* or psych*) adj3 (intervention* or treatment* or therap*)).ti,ab. 138,384
9. counsel*.ti,ab. 103,527
10. ((interpersonal or play) adj3 therap*).ti,ab. 3,080
11. (problem* adj3 solv*).ti,ab. 49,060
12. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 450,982
Outcome:
13. exp Diabetes Mellitus/ 412,305
14. diabet*.ti,ab,kw. 608,563
15. ((Diabet* adj2 "2") not ((Diabet* adj2 "2") and "1")).ti. 59,360
16. (13 OR 14) NOT 15 606,716
Study types:
17. exp "Systematic Review"/ or exp Meta-Analysis/ 176,225
18. ((systematic* adj3 review*) or meta analy* or metaanaly*).ti,ab. 261,606
19. 17 OR 18 283,085
Combined sets:
20. 4 AND 12 AND 16 1,604
Final 19 AND 20 105

 

Cochrane Library via Wiley 2019-11-22
Psychosocial treatment for children with diabetes type 1
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. [mh child] 15,622
2. [mh infant] 1,203
3. (child* or infant* or baby or babies or toddler* or youth*):ti,ab 150,092
4. 1 OR 2 OR 3 153,872
Intervention:
5. [mh psychotherapy] 22,378
6. [mh "Problem Solving"] 1,500
7. psychotherap*:ti,ab 6,771
8. ((cogniti* or famil* or behavio$r* or psych*) NEAR/3 (intervention* or treatment* or therap*)):ti,ab 36,256
9. counsel*:ti,ab 18,014
10. ((interpersonal OR play) NEAR/3 therap*):ti,ab 579
11. (problem* NEAR/3 solv*):ti,ab 4,478
12. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 71,040
Outcome:
13. [mh "Diabetes Mellitus"] 27,894
14. diabet*:ti,ab,kw 86,319
15. (Diabet* NEAR/2 "2" NOT ((Diabet* NEAR/2 "2") AND "1")):ti 19,308
16. (13 OR 14) NOT 15 67,195
Study types:
17. Cochrane Review  
Combined sets:
18. 4 AND 12 AND 16 425
Final 17 AND 18 14

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Mer inom ämnet

Sidan publicerad