Befolkningsscreening av riskfaktorer och livsstilsförändrande samtalsstöd som prevention för hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland både män och kvinnor i Sverige. Det finns flertalet kända riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, bland annat högt blodtryck, övervikt, diabetes, hög ålder och rökning. Flera regioner i Sverige har infört befolkningsinriktade preventionsprogram. Programmen bjuder in individer från en viss åldersgrupp i befolkningen till en riktad hälsokontroll eller screening för att bedöma förekomsten av kardiovaskulära riskfaktorer samt ett efterföljande hälsosamtal där deltagarna får information som sina individuella risk- och friskfaktorer samt råd och stöd kring sin livsstil.

Lästid: ca 10 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på effekten av program med befolkningsscreening av kardiovaskulära riskfaktorer i kombination med livsstilsförändrande hälsosamtal?

Frågeställare: Primärvårdsanställda, Region Kalmar

Sammanfattning

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha tillräcklig kvalitet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat fyra systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatsen att befolkningsinriktade preventionsprogram kan ha en eventuell gynnsam effekt på kardiovaskulära riskfaktorer och riskbeteenden. Evidensläget kring direkta hälsoutfall, såsom dödlighet och insjuknande, är dock fortsatt osäkert. Enligt författarna saknas även tillförlitlig evidens om befolkningsinriktade riskbedömnings- och preventionsprogram är kostnadseffektiva. Författarna uppmärksammade ett dos-responsförhållanden där högintensiva livsstilsinsatser verkade vara effektivare än lågintensiva, värt att uppmärksamma är att kunskapsläget om effekten av just de lågintensiva interventionerna är svagt. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av André Sjöberg (utredare), Jenny Berg (hälsoekonom), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Litteratursökning

Medline via OVID 2019-11-06
Screening for risk factors and brief lifestyle counselling for primary prevention of cardiovascular disease among the general population
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Population:
1. exp Primary Health Care/ 151,697
2. ((Primary ADJ2 care) OR (health centre$ or health center$ OR community intervention OR patient behavioral change OR primary prevention OR cardiovascular screening)).ti,ab,kw. 171,405
3. (community care OR community health centre$ OR family practi* or general practi*).ti,ab. 91,841
4. 1 OR 2 OR 3 339,226
Intervention:
5. (Multiple adj2 risk adj3 (intervention* or prevention)).ti,ab. 575
6. (multifactor* adj2 (intervention or prevention)).ti,ab. 689
7. (behavio?r* adj3 risk adj2 factor* adj3 (reduc* or manag* or intervention* or modification)).ti,ab. 191
8. ((coronary or heart or cardiovascular) adj3 risk? adj2 information).ti,ab. 269
9. ((Lifestyle or Life-style or "Life style") adj3 (Recomendat* or advice or Dialogue or counsel* or consult* or modification or intervention?)).ti,ab. 14,004
10. (Health? adj3 (advice or dialogue or counsel* or consult* or recomendat*)).ti,ab. 10,008
11. "behavioral counseling".ti,ab. 695
12. ((behavio?r* or lifestyle or "life-style" or "life style") adj3 (chang* or modification or alter*) adj3 (intervention? or program* or prevent*)).ti,ab. 6,675
13. (care check* or "checkup?" or "check‐up?" or "health check?").ti,ab. 8,882
14. screen*.af. 789,289
15. ((cardi* or primary prevention) adj3 risk assessment).ti,ab. 1,891
16. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 825,790
Outcome:
17. exp Cardiovascular Diseases/ 2,316,277
18. exp Hypertension/ 248,859
19. exp Heart Diseases/ 1,095,175
20. exp Cholesterol/ 157,330
21. exp Blood Pressure/ 285,231
22. (cardi* or coronary* or heart* or hypertensi* or blood pressure or cholesterol*).af. 3,208,497
23. ((Cardiovascular or coronary) adj1 "risk factor?").af. 36,652
24. ((Coronary or Cardiovascular) adj2 disease?).ti,ab. 285,770
25. 17 OR 18 OR 19 OR 20 OR 21 OR 22 OR 23 OR 24 OR 25 4,003,417
Limits:
26. (diabete? not (diabete? and (cardi* or heart? or hyper* or chol*))).ti. 196,415
Study types:
27. exp "Systematic Review"/ OR exp Meta-Analysis/ 259,316
28. ((systematic* adj3 review*) or meta analy* or metaanaly*).ti,ab. 175,779
29. 27 OR 28 280,985
Combined sets:
30. 4 AND 16 AND 25 7,969
31. 30 NOT 26 7,376
Final 31 AND 29 359

 

Embase via embase.com 2019-11-06
Screening for risk factors and brief lifestyle counseling for primary prevention of cardiovascular disease among the general population
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. 'primary health care'/exp OR 'primary medical care'/exp 161,725
2. ((primary NEXT/2 care):ti,ab,kw) OR ’health centre$’:ti,ab,kw OR ’health center$’:ti,ab,kw OR 'community intervention':ti,ab,kw OR ’patient behavioral change$’:ti,ab,kw OR 'primary prevention' OR 'cardiovascular screening' 258,207
3. 'community care':ti,ab OR ’community health centre$’:ti,ab OR 'family practi*':ti,ab OR 'general practi*':ti,ab 119,257
4. 1 OR 2 OR 3 399,140
Intervention:
5. (Multiple NEXT/2 risk NEAR/3 (intervention* OR prevention)):ti,ab 668
6. ((multifactor* NEXT/2 (intervention OR prevention)):ti,ab) 814
7. (behavio?r* NEAR/3 risk NEXT/2 factor* NEAR/3 (reduc* OR manag* OR intervention* OR modification)):ti,ab 92
8. ((coronary OR heart OR cardiovascular) NEAR/3 risk$ NEXT/2 information):ti,ab 95
9. ((Lifestyle OR Life-style OR ’Life style’) NEAR/3 (Recomendat* OR advice or Dialogue OR counsel* OR consult* OR modification OR intervention$)):ti,ab 21,401
10. (Health$ NEAR/3 (advice OR dialogue OR counsel* OR consult* OR recomendat*)):ti,ab 13,026
11. 'behavioral counseling':ti,ab 855
12. ((behavio?r* OR lifestyle OR 'life-style' OR 'life style') NEAR/3 (chang* OR modification OR alter*) NEAR/3 (intervention$ OR program* OR prevent*)):ti,ab 5,142
13. ('care check*' OR checkup$ OR check‐up$ OR ’health check$’):ti,ab 23,986
14. ’screen*' 1,287,399
15. ((cardi$* OR 'primary prevention') NEAR/3 'risk assessment'):ti,ab 3,092
16. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 1,344,022
Outcome:
17. 'cardiovascular disease'/exp 4,265,432
18. ’hypertension’/exp 726,457
19. 'heart disease'/exp 1,914,720
20. ’Cholesterol’/exp 313,027
21. ’Blood pressure’/Exp 570,450
22. (cardi$* OR coronary* OR heart* or hypertensi* OR ’blood pressure’  OR cholesterol*) 4,817,516
23. (Cardiovascular OR coronary) NEXT/1 risk factor$ 136,982
24. ((Coronary OR Cardiovascular) NEXT/2 disease$):ti,ab 415,971
25. 17 OR 18 OR 19 OR 20 OR 21 OR 22 OR 23 OR 24 OR 25 6,105,389
Limits:
26. (diabete$:ti NOT (diabete$:ti AND (cardi*:ti OR heart$:ti OR hyper*:ti OR chol*:ti))) 274,417
Study types:
27. ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) 322,382
28. (systematic* NEXT/3 review*):ab,ti OR ‘meta analy*’:ab,ti OR metaanaly*:ab,ti 329,736
29. 27 OR 28 418,127
Combined sets:
30. 4 AND 16 AND 25 14,238
31. 30 NOT 26 13,158
Final 31 AND 29 633

 

CINAHL via ebsco 2019-11-06
Screening for risk factors and brief lifestyle counseling for primary prevention of cardiovascular disease among the general population
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. (MH "Primary Health Care") 56,519
2. (AB (Primary W2 care) OR (health centre# or health center# OR “community intervention” OR “patient behavioral change” OR “primary prevention” OR “cardiovascular screening”)) OR (TI (Primary W2 care) OR (health centre# or health center# OR “community intervention” OR “patient behavioral change” OR “primary prevention” OR “cardiovascular screening”)) 100,963
3. (AB (“community care” OR “community health centre#” OR “family practi*” or “general practi*”) OR (TI (“community care” OR “community health centre#” OR “family practi*” or “general practi*”) 32,291
4. 1 OR 2 OR 3 145,872
Intervention:
5. (AB (Multiple W2 risk N3 (intervention* or prevention))) OR (TI (Multiple W2 risk N3 (intervention* or prevention))) 197
6. (AB (multifactor* W2 (intervention or prevention))) OR (TI (multifactor* W2 (intervention or prevention))) 451
7. (AB (behavio#r* N3 risk W2 factor* N3 (reduc* or manag* or intervention* or modification))) OR (TI (behavio#r* N3 risk W2 factor* N3 (reduc* or manag* or intervention* or modification))) 125
8. (AB (coronary or heart or cardiovascular) N3 risk# W2 information) OR (TI (coronary or heart or cardiovascular) N3 risk# W2 information) 71
9. (AB (Lifestyle or “Life-style” or "Life style") N3 (Recomendat* or advice or Dialogue or counsel* or consult* or modification or intervention#)) OR (TI (Lifestyle or “Life-style” or "Life style") N3 (Recommendat* or advice or Dialogue or counsel* or consult* or modification or intervention#)) 7,681
10. (AB (Health# N# (advice or dialogue or counsel* or consult* or recomendat*))) OR (TI (Health# N# (advice or dialogue or counsel* or consult* or recomendat*))) 154
11. AB "behavioral counseling" OR TI "behavioral counseling" 415
12. (AB (behavio#r* or lifestyle or "life-style" or "life style") N3 (chang* or modification or alter*) N3 (intervention# or program* or prevent*)) OR (TI (behavio#r* or lifestyle or "life-style" or "life style") N3 (chang* or modification or alter*) N3 (intervention# or program* or prevent*)) 4,272
13. (AB (care check* or "checkup#" or "check‐up#" or "health check#")) OR (TI (care check* or "checkup#" or "check‐up#" or "health check#")) 5,193
14. screen* 179,647
14. (AB (cardi* or primary prevention) N3 risk assessment) OR (TI (cardi* or primary prevention) N3 risk assessment) 1,268
15. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 195,777
Outcome:
16. (MH "Cardiovascular Diseases+") 513,232
17. (MH "Hypertension+") 68,715
18. (MH "Heart Diseases+") 241,516
19. (MH "Cholesterol+") 24,215
20. (MH "Blood Pressure+") 43,405
21. (cardi* or coronary* or heart* or hypertensi* or blood pressure or cholesterol*) 589,576
22. ((Cardiovascular or coronary) W1 "risk factor?") 1,453
23. (AB (Coronary or Cardiovascular) W2 disease?) OR (TI (Coronary or Cardiovascular) W2 disease?) 70,598
24. 17 OR 18 OR 19 OR 20 OR 21 OR 22 OR 23 OR 24 OR 25 777,443
Limits:
25. (TI (diabete? not (diabete# and (cardi* or heart# or hyper* or chol*)))) 80,776
Study types:
26. (MH "Systematic Review") OR (MH "Meta Analysis") 95,064
27. (AB (systematic* N3 review*) or meta analy* or metaanaly*) OR (TI (systematic* N3 review*) or meta analy* or metaanaly*) 125,245
28. 27 OR 28 149,919
Combined sets:
29. 4 AND 16 AND 25 3,257
30. 30 NOT 26 2,996
Final 31 AND 29 171

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Mer inom ämnet

Sidan publicerad