Kostnadseffektivitet för populationsscreening av riskfaktorer och interventioner för hjärt- och kärlsjukdom

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste underliggande dödsorsaken i Sverige. Vanliga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom är exempelvis rökning, övervikt och stillasittande livsstil. Genom livsstilsförändringar kan man påverka risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Ett sätt att identifiera personer med ökad risk och uppmuntra livsstilsförändringar är att erbjuda befolkningen screening för riskfaktorer och därefter i ett hälsosamtal identifiera lämpliga förändringar. 

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst 

Vilka studier finns över kostnadseffektiviteten för att kartlägga och minska riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar i befolkningen?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat fem studier där man uppskattar kostnad i förhållande till effekt av befolkningsscreening för riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Fyra av de hälsoekonomiska studierna grundar sig på kliniska studier. Tre av dessa är randomiserade kontrollerade studier. Två är utförda i Storbritannien på 1990-talet, en i Danmark, också på 1990-talet, och en i Sverige på 1980-talet (icke-randomiserad). I alla dessa studier drar författarna, med vissa reservationer, slutsatsen att intervention är kostnadseffektiv.

En studie har utförts av Department of Health i Storbritannien. Det är en analys utförd med en simuleringsmodell, där man alltså inte grundar sina slutsatser på en klinisk studie. Författarna drar slutsatsen att screening av befolkningen mellan 40 och 74 års ålder, vart femte år, är kostnadseffektivt.

En begränsning i slutsatserna i artiklarna från 1980- och 90-talet, som grundar sig på kliniska studier, är att risken för hjärt- och kärlsjukdom förändrats över tiden. Det kan påverka överförbarheten till dagens förhållanden.

SBU Kommenterar har nyligen publicerat en sammanfattning med kommentarer av en Cochraneöversikt som handlar om generella hälsokontroller för vuxna. Läs den här.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-08-12.

Identifierade studier

Hälsoekonomiska studier

Rasmussen SR, Kilsmark J, Hvenegaard A, Thomsen JL, Engberg M, Lauritzen T, J. S. Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler. En sundhedsøkonomisk analyse af ‘‘Sundhedsprojekt Ebeltoft’’[Preventive health screenings and health consultations. A health economic analysis of ‘‘The Ebeltoft Health Promotion Project’’]. København; 2006.

Department of Health. Economic modelling for vascular checks. DH; 2008.

Wonderling D, McDermott C, Buxton M, Kinmonth A-L, Pyke S, Thompson S, Wood D. Costs and cost effectiveness of cardiovascular screening and intervention: the British family heart study. BMJ (Clinical research ed.) 1996;312:1269-73.

Langham S, Thorogood M, Normand C, Muir J, Jones L, Fowler G. Costs and cost effectiveness of health checks conducted by nurses in primary care: the Oxcheck study. BMJ (Clinical research ed.) 1996;312:1265-8.

Wonderling D, Langham S, Buxton M, Normand C, McDermott C. What can be concluded from the Oxcheck and British family heart studies: commentary on cost effectiveness analyses. BMJ (Clinical research ed.) 1996;312:1274-8.

Lindholm L, Rosen M, Weinehall L, Asplund K. Cost effectiveness and equity of a community based cardiovascular disease prevention programme in Norsjo, Sweden. Journal of epidemiology and community health 1996;50:190-5.

Interventioner

Rasmussen SR, Kilsmark J, Hvenegaard A, Thomsen JL, Engberg M, Lauritzen T, J. S. Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler. En sundhedsøkonomisk analyse af ‘‘Sundhedsprojekt Ebeltoft’’[Preventive health screenings and health consultations. A health economic analysis of ‘‘The Ebeltoft Health Promotion Project’’]. København; 2006.

Department of Health. Economic modelling for vascular checks. DH; 2008.

Norberg M, Wall S, Boman K, Weinehall L. The Vasterbotten Intervention Programme: background, design and implications. Global health action 2010;3:

Wonderling D, McDermott C, Buxton M, Kinmonth A-L, Pyke S, Thompson S, Wood D. Costs and cost effectiveness of cardiovascular screening and intervention: the British family heart study. BMJ (Clinical research ed.) 1996;312:1269-73.

Langham S, Thorogood M, Normand C, Muir J, Jones L, Fowler G. Costs and cost effectiveness of health checks conducted by nurses in primary care: the Oxcheck study. BMJ (Clinical research ed.) 1996;312:1265-8. 


Frågeställare

Ledningsstrateg, Värmland

Datum

2013-08-19

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2013-09-19
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/populationsscreening