Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Hyperbar syrgasbehandling av diabetesrelaterade fot- och bensår

Hyperbar syrgasbehandling (HBO) används i vissa fall som tillägg till konventionell behandling av svårläkta kroniska fotsår hos patienter med diabetes.

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Är hyperbar syrgasbehandling effektivt som tillägg till konventionell behandling av svårläkta ben- och/eller fotsår hos vuxna patienter med diabetes typ 1 eller 2?

Sammanfattning SBU:s Upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat två HTA-rapporter (Health Technology Assessment), varav en från en SBU, sex systematiska översikter och en randomiserad kontrollerad studie (RCT) samt två hälsoekonomiska översiktsstudier som utvärderat hyperbar syrgasbehandling vid diabetesfotsår. SBU:s rapport ”Svårläkta sår hos äldre” från år 2014 kom fram till att det fanns otillräckligt vetenskapligt underlag för att avgöra om hyperbar syrgas ökade förekomsten av läkning vid behandling av diabetesfotsår.

Enligt författarna till den ena HTA-rapporten förbättrade HBO sårläkning hos patienter med diabetiska fotsår. Författarna till Cochrane-översikten, publicerad år 2015, drog slutsatsen att HBO förbättrade läkningen under en uppföljningstid på upp till sex veckor men inte på längre sikt. De fann också att behandlingen verkade minska risken för amputation över fotleden. Författarna till den senaste RCT:n rapporterade att HBO varken minskade risken för amputation eller förbättrade läkningen hos patienter med diabetessår.

SBU har inte i detta svar tagit ställning i sakfrågan eller om kunskapsläget ändrats sedan den tidigare SBU-rapporten eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

 1. SBU. Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). SBU-rapport nr 226; 2014. 978-91-85413-67-6
 2. Huang ET, Mansouri J, Murad MH, Joseph WS, Strauss MB, Tettelbach W, Worth ER. A clinical practice guideline for the use of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers. Undersea & hyperbaric medicine: Journal of the Undersea and Hyperbaric Medical Society, Inc 2015;42:205-47.
 3. Arnell P, Ekre O, Oscarsson N, Rosén A, Eriksson M, Svanberg T, Samuelsson O. Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum. HTA-rapport 2012;44.
 4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård: stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015. 978-91-7555-274-3.
 5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård - Vetenskapligt underlag. Bilaga; 2015.
 6. Stoekenbroek RM, Santema TB, Legemate DA, Ubbink DT, Van Den Brink A, Koelemay MJW. Hyperbaric oxygen for the treatment of diabetic foot ulcers: A systematic review. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2014;47:647-55.
 7. Liu R, Li L, Yang M, Boden G, Yang G. Systematic review of the effectiveness of hyperbaric oxygenation therapy in the management of chronic diabetic foot ulcers. Mayo Clinic Proceedings 2013;88:166-75.
 8. O'Reilly D, Pasricha A, Campbell K, Burke N, Assasi N, Bowen JM, et al. Hyperbaric oxygen therapy for diabetic ulcers: Systematic review and meta-analysis. International Journal of Technology Assessment in Health Care 2013;29:269-81.
 9. Game FL, Hinchliffe RJ, Apelqvist J, Armstrong DG, Bakker K, Hartemann A, et al. A systematic review of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes/metabolism research and reviews 2012;28:119-41.
 10. Elraiyah T, Tsapas A, Prutsky G, Domecq JP, Hasan R, Firwana B, et al. A systematic review and meta-analysis of adjunctive therapies in diabetic foot ulcers. Journal of Vascular Surgery 2016;63:46S-58S.e1-2.
 11. Kranke P, Bennett MH, Martyn-St James M, Schnabel A, Debus SE, Weibel S. Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev 2015;0:Cd004123.
 12. Fedorko L, Bowen JM, Jones W, Oreopoulos G, Goeree R, Hopkins RB, O'Reilly DJ. Hyperbaric Oxygen Therapy Does Not Reduce Indications for Amputation in Patients With Diabetes With Nonhealing Ulcers of the Lower Limb: A Prospective, Double-Blind, Randomized Controlled Clinical Trial. Diabetes Care 2016;39:392-99.
 13. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård - Metodbeskrivning. Bilaga; 2015.
 14. Tricco AC, Cogo E, Isaranuwatchai W, Khan PA, Sanmugalingham G, Antony J, et al. A systematic review of cost-effectiveness analyses of complex wound interventions reveals optimal treatments for specific wound types. BMC Med. 2015;13
 15. Santema TB, Stoekenbroek RM, Van Steekelenburg KC, van Hulst RA, Koelemay MJW, Ubbink DT. Economic outcomes in clinical studies assessing hyperbaric oxygen in the treatment of acute and chronic wounds. Diving and Hyperbaric Medicine 2015;45:228-34.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Frida Lundberg, Jessica Dagerhamn och Emin Hoxha Ekström vid SBU.

Sidan publicerad