Hyperbar syrgasbehandling av vävnadsdöd i ben orsakad av strålbehandling

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Strålbehandling mot cancer kan förorsaka vävnadsdöd i ben. Dessa skador, som kan uppkomma månader eller år efter avslutad behandling, är kroniska, progressiva och svårbehandlade. Hyperbar syrgas antas öka syresättningen och stimulera nybildning av blodkärl, och används därför som behandling av patienter med strålningsorsakad benvävnadsdöd.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Är hyperbar syrgasbehandling effektivt som tillägg till konventionell behandling av vävnadsdöd i ben orsakad av strålbehandling mot cancer?

Sammanfattning SBU:s Upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat fyra systematiska översikter som publicerats sedan år 2000.

Författarna till den senaste systematiska översikten kom fram till att hyperbar syrgasbehandling (HBO) ökade chansen att exponerat skelett i käken täcktes med tandkött samt minskade risken för sårruptur. Författarna bedömde att det vetenskapliga underlaget för båda slutsatserna var av måttlig kvalitet.

Sammantaget anser författarna till de tidigare systematiska översikterna att HBO-behandling troligen förbättrar behandling av strålningsorsakad benvävnadsdöd, men att fler randomiserade kontrollerade studier behövs.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Bennett MH, Feldmeier J, Hampson NB, Smee R, Milross C. Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016.
  2. Feldmeier JJ. Hyperbaric oxygen therapy and delayed radiation injuries (soft tissue and bony necrosis): 2012 update. Undersea & hyperbaric medicine: Journal of the Undersea and Hyperbaric Medical Society, Inc 2012;39:1121-39.
  3. Peterson DE, Doerr W, Hovan A, Pinto A, Saunders D, Elting LS, et al. Osteoradionecrosis in cancer patients: The evidence base for treatment-dependent frequency, current management strategies, and future studies. Supportive Care in Cancer 2010;18:1089-98.
  4. Wang C, Schwaitzberg S, Berliner E, Zarin DA, Lau J, Yang GP, Longaker MT. Hyperbaric oxygen for treating wounds: A systematic review of the literature. Arch.Surg. 2003;138:272-80.
  5. Feldmeier JJ, Hampson NB. A systematic review of the literature reporting the application of hyperbaric oxygen prevention and treatment of delayed radiation injuries: an evidence based approach. Undersea & hyperbaric medicine: Journal of the Undersea and Hyperbaric Medical Society, Inc 2002;29:4-30.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2016-12-22
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201626

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Frida Lundberg och Jessica Dagerhamn vid SBU.

Sidan publicerad