Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Hyperbar syrgasbehandling av strålningsorsakad cystit och proktit

Inflammation i urinblåsa, cystit, eller ändtarm, proktit, kan uppkomma efter strålbehandling mot cancer. Hyperbar syrgas ökar syresättningen och anses stimulera nybildning av blodkärl, och används därför som behandling av dessa åkommor.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Är hyperbar syrgasbehandling effektivt som tillägg till konventionell behandling av inflammation i urinblåsa respektive ändtarm orsakad av strålbehandling mot cancer?

Sammanfattning SBU:s Upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat tio systematiska översikter och en HTA-rapport (Health Technology Assessment) som inkluderade studier där hyperbar syrgas (HBO) använts för behandling av strålningsorsakad proktit eller cystit.

Författarna till de tre senaste systematiska översikterna gjorde bedömningen att HBO verkar förbättra läkningen av strålningsorsakad proktit. Två av översikterna inkluderade även strålningsorsakad cystit, men kunde inte dra några slutsatser om effekten av HBO-behandling i denna patientgrupp.

Författarna till HTA-rapporten drog slutsatsen att HBO förbättrade läkningen hos patienter med strålningsorsakad proktit, men att det vetenskapliga underlaget var av låg kvalitet. De kunde inte heller dra några slutsatser angående effekten av HBO hos patienter med cystit.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

 1. Arnell P, Ekre O, Oscarsson N, Rosén A, Eriksson M, Svanberg T, et al. Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis. 2012, Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centre; 2012. HTA-rapport 2012;44.
 2. Allen S, Kilian C, Phelps J, Whelan HT. The use of hyperbaric oxygen for treating delayed radiation injuries in gynecologic malignancies: A review of literature and report of radiation injury incidence. Supportive Care in Cancer, 2012;20:2467-72.
 3. Craighead P, Shea-Budgell MA, Nation J, Esmail R, Evans AW, Parliament M, et al. Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury in gynecologic malignancies. Current Oncology, 2011;18:220-7.
 4. Denton AS, Andreyev HJ, Forbes A, Maher EJ. Systematic review for non-surgical interventions for the management of late radiation proctitis. Br J Cancer, 2002;87:134-43.
 5. Gibson RJ, Keefe DMK, Lalla RV, Bateman E, Blijlevens N, Fijlstra M, et al. Systematic review of agents for the management of gastrointestinal mucositis in cancer patients. Supportive Care in Cancer, 2013;21:313-26.
 6. Johnston MJ, Robertson GM, Frizelle FA. Management of late complications of pelvic radiation in the rectum and anus: A review. Diseases of the Colon and Rectum, 2003;46:247-59.
 7. Pasquier D, Hoelscher T, Schmutz J, Dische S, Mathieu D, Baumann M, et al. Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of radio-induced lesions in normal tissues: A literature review. Radiotherapy and Oncology, 2004;72:1-13.
 8. Payne H, Adamson A, Bahl A, Borwell J, Dodds D, Heath C, et al. Chemical- and radiation-induced haemorrhagic cystitis: Current treatments and challenges. BJU International, 2013;112:885-97.
 9. Bennett MH, Feldmeier J, Hampson NB, Smee R, Milross C. Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD005005. DOI: 10.1002/14651858.CD005005.pub4.
 10. van de Wetering FT, Verleye L, Andreyev HJN, Maher J, Vlayen J, Pieters BR, et al. Non-surgical interventions for late rectal problems (proctopathy) of radiotherapy in people who have received radiotherapy to the pelvis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD003455. DOI: 10.1002/14651858.CD003455.pub2.
 11. Hoggan BL, Cameron AL. Systematic review of hyperbaric oxygen therapy for the treatment of non-neurological soft tissue radiation-related injuries. Supportive Care in Cancer, 2014;22:1715-26.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Frida Lundberg och Jessica Dagerhamn vid SBU.

Sidan publicerad