Socialtjänst i fokus – vård och omsorg om äldre

Här finns en sammanställning av utvärderingar inom socialtjänsten med fokus på äldre. Sedan 1 juli 2015 ingår det i SBU:s uppdrag att utvärdera insatser inom socialtjänst och LSS-området.

Utbildning bra stöd för anhöriga som vårdar hemma
Att vårda en anhörig med demenssjukdom hemma kan innebära såväl tillfredsställelse som påfrestning. Nu visar en ny rapport från SBU att utbildning kan underlätta upplevelsen av börda. Anhörigas depressionssymtom kan också minska, men effekten är där mindre. Utbildning ingår ofta som ett inslag i anhöriggrupper som är en vanlig form av stöd för anhöriga. Den kommunala kostnaden per deltagare för utbildning i kombination med stödinsats till anhöriga har i en svensk studie beräknats till omkring 1 000 kronor.

Tidigare publicerade rapporter med äldre i fokus

Rapporter från Socialstyrelsen med äldre i fokus

Dessa publikationer är ursprungligen publicerade av Socialstyrelsen. I och med SBU:s utvidgade uppdrag från 1 juli 2015 tog SBU över uppgiften från Socialstyrelsen att även utvärdera det vetenskapliga stödet inom socialtjänsten.

Nu utvärderar SBU även socialtjänst och LSS-verksamhet

I SBU:s uppdrag ingår sedan 1 juli 2015 också att utvärdera insatser inom socialtjänst och LSS-området. Årligen får 800 000 personer någon form av insats inom någon av socialtjänstens verksamhetsgrenar äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Det finns likheter mellan sjukvård och socialtjänst, men också skillnader när det gäller insatser och deras effekter. Opartisk kunskap om insatsers betydelse är viktigt för båda områdena. I snart 30 år har SBU tillsammans med sakkunniga sammanställt kunskapsöversikter över behandlingar och metoder som används inom hälso- och sjukvården. SBU:s erfarenhet därifrån ger en gedigen grund för en klok utformning av tillvägagångssättet i det nya, och delvis annorlunda, ämnesområdet socialtjänst.

Film – Evidens på 8 minuter

Evidens på 8 minuter handlar om SBU:s arbete med att sammanställa forskning om det sociala området. Filmen tar kortfattat upp hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.