Socialtjänst i fokus – vård och omsorg om äldre

SBU utvärderar insatser inom socialtjänst och LSS-området. Här hittar du rapporter inom socialtjänsten med fokus på äldre.

Senast publicerat 

Betydelsen av personalens utbildningsnivå för omsorgskvalitet i hemtjänsten

Den svenska äldreomsorgen står inför stora utmaningar med en snabbt ökande åldrande befolkning. En stor andel av de äldre har hemtjänst och den största andelen av personalen består av undersköterskor och vårdbiträden. De utför liknande arbetsuppgifter men har ofta olika utbildningsnivå. Vilken betydelse skillnaden i personalens utbildningsnivå har på omsorgskvaliteten är oklart.

Icke-farmakologiska behandlingar minst lika effektiva som läkemedel vid demenssjukdom

För att minska symtom på depression hos personer med mild till måttlig depression och demenssjukdom är icke-farmakologiska insatser lika eller mer effektiva än läkemedelsbehandling. Det visar en välgjord systematisk översikt som SBU har granskat. Elva insatser var mer effektiva, bland annat djurterapi, kognitiv stimulering och träning.

Kognitiv träning kan ha positiv effekt för personer med demenssjukdom

En välgjord systematisk översikt som SBU har granskat visar att kognitiv träning kan bromsa fortsatt kognitiv funktionsnedsättning för personer med mild till måttlig demenssjukdom. Det finns inga kända negativa effekter av träningen.

Robotdjur bra för hälsa och välbefinnande hos äldre

För äldre personer med demenssjukdom i särskilt boende kan robotsällskapsdjur vara bra för hälsan och välbefinnandet. Alla har dock inte en positiv upplevelse av dem.

Äldre får ökad livskvalitet av naturbaserade insatser

Naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden som innebär aktivt deltagande, till exempel trädgårdsarbete, ökar äldres psykologiska och sociala välbefinnande, engagemang och livskvalitet. Passiva naturupplevelser har däremot inte samma effekter.

Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre

Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom

Alla rapporter med fokus på äldrevård och äldreomsorg, inklusive kommunal hälso- och sjukvård 

Effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet

Här listar vi metoder och insatser som det finns vetenskapligt stöd för. I rapporterna redovisas hur starkt det vetenskapliga stödet är. Urvalet består av rapporter som är publicerade 2015 och framåt. Sammanställningen uppdateras kontinuerligt.

Till sidan

Film – Evidens på 8 minuter

Evidens på 8 minuter handlar om SBU:s arbete med att sammanställa forskning om det sociala området. Filmen tar kortfattat upp hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.

 

Film – Möte mellan forskning och praktik

Målet med SBU:s arbete kring socialtjänstfrågor är att bidra till att effektiva insatser och metoder gör nytta i vardagen för klienter och brukare. Men hur kan socialtjänsten använda sig av våra resultat i praktiken? Med Stockholms stad som exempel vill vi visa på hur ett sådant arbete kan se ut.