Äldreomsorg

Socialtjänsten har bland annat i uppdrag att säkerställa ett värdigt och tryggt åldrande. Genom en mängd olika metoder och insatser strävar de efter att stödja äldres fysiska och psykiska hälsa samt sociala välbefinnande. Från hemtjänst och äldreboenden till aktivitetsgrupper och rådgivning, har socialtjänsten en viktig roll och funktion i att möta de unika behoven hos äldre i samhället för att främja en meningsfull och självständig livsstil.

Nedan ges några exempel på vetenskaplig kunskap som SBU tagit fram om metoder och insatser som kan erbjudas inom socialtjänsten för äldre. 

Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom

Av en systematisk översikt, som av SBU bedömts ha låg risk för bias, framgår att Musikbaserade terapeutiska insatser kan minska depressiva symtom och beteendeproblem Personer 65 år och äldre med demens­sjukdom och som bor i vård- och omsorgsboende eller på sjukhus. Till rapporten

Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre

I en systematisk översikt från Cochrane, som SBU granskat och kommenterat, framgår att fysisk träning för äldre som bor i ordinärt boende minskar fall med cirka 25 procent. Träningen var effektiv oavsett individuellt eller i grupp och vem som ledde den. Till rapporten

Naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden för att öka hälsa och välmående hos äldre

SBU har granskat och kommenterat en systematisk översikt som utvärderat effekten av hur växter påverkar äldre på särskilda boenden. I översikten, som av SBU bedömts ha låg risk för bias, kommer författarna fram till att naturbaserade inomhusinsatser som ger de äldre möjlighet till aktiva insatser kan ha positiva effekter för psykologiskt och socialt välbefinnande, engagemang och livskvalitet. Läs rapporten

Effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet

För fler potentiellt effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet se denna lista 

 

Till temasida socialtjänst