Psykosocialt stöd till familjer med barn som har diabetes typ 1

Att vårda ett barn med kronisk sjukdom kan vara mycket stressande för familjen [1]. Familjer med barn som har diabetes typ 1 kan få stöd av kurator som exempelvis ger eller förmedlar kontakter till familjeterapi, psykoterapeutiska insatser och utbildningar om att hantera diabetes.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av psykosocialt stöd till familjer med barn som har diabetes typ 1?

Frågeställare: Kurator, Region Stockholm

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat två systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatsen att psykosociala interventioner med undervisningsinslag kan ha en positiv effekt på barnens blodsockernivåer [2, 3]. En av översikterna visade även positiva effekter på kunskap om hur sjukdomen bäst hanteras [2]. Den andra visade positiva effekter på barnens syn på sin egen förmåga [3].

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-01-07
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202001
Diarienr: SBU 2019/691
https://www.sbu.se/ut202001