Ledarhund för personer med synnedsättning

En ledarhund är en specialdresserad hund som har tränats för att hjälpa en person med synnedsättning. Ledarhunden kan leda förbi hinder, visa på trappor och kanter med mera.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på effekten av ledarhundar för personer med synnedsättning?

Frågeställare: Tjänsteman, Myndigheten för delaktighet

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. SBU:s upplysningstjänst har identifierat nio primärstudier. Dessa har undersökt vilken effekt ledarhundar har på förarnas gånghastighet, fysiska aktivitet och välbefinnande. Även kostnader och muskuloskeletala biverkningar relaterade till ledarhundar har undersökts i de inkluderade studierna. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-12-20
Rapportnr: ut201941
Diarienr: SBU 2019/699
https://www.sbu.se/ut201941