Förebyggande hembesök hos äldre

Förebyggande hembesök syftar till att bibehålla självständighet och hälsa hos äldre personer som bor kvar i hemmet. Insatsen riktar sig till äldre personer som lever i eget boende utan hemtjänst eller hemsjukvård. Innehållet i hembesöken kan variera mellan olika verksamheter och länder.

Lästid: ca 7 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på förebyggande hembesök hos äldre som bor i eget boende utan hemtjänst?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat fyra systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatsen att evidensläget kring förebyggande hembesök är oklart och att studierna visat på motstridiga resultat. Samtliga författare påtalade problem med hög heterogenitet hos de inkluderade studierna, vilket gjort det svårt att dra mer konklusiva slutsatser. Några översikter fann att vissa typer av förebyggande hembesök eventuellt kunde ha en blygsam effekt på dödlighet. Det är ännu inte fastställt vilka interventionskomponenter som i så fall är nödvändiga för att uppnå denna effekt. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Litteratursökning

Medline via OVID 2020-01-14
Preventive home visits to older people
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Intervention:
1. House Calls/ 3485
2. ((Home OR preventive OR domiciliary) ADJ2 visit*).ti,ab. 10250
3. (Home OR Prevent*).ti,ab AND "Health promotion".tw 10051
4. 1 OR 2 OR 3 21827
Population:
5. exp Aged/ 3041480
6. ((elderly or aged or old$) adj2 (person$ or people$ or m?n or wom?n or patient$)).ti,ab. 714320
7. (geriatric$ or senior citizen$).ti,ab 46885
8. 5 OR 6 OR 7 3469976
Study types:
9. Exp systematic review/ OR cochrane library.mp OR exp meta analysis/ 191889
10. ((systematic* ADJ3 review) OR meta analy* OR metaanaly*).ab,ti,kw 255856
11. 9 OR 10 282791
Combined sets:
12. 4 AND 8 5311
Final 11 AND 12 102

 

Cochrane Library via Wiley 2020-01-14
Preventive home visits to older people
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments
Search terms Items found
Intervention:
1. [mh ^"House Calls"] 499
2. ((Home OR preventive OR domiciliary) NEAR/2 visit*):ti,ab 3626
3. (Home OR Prevent*):ti,ab AND "Health promotion":ti,ab 1075
4. 1 OR 2 OR 3 4728
Population:
5. [mh Aged] 1296
6. ((elderly OR aged OR old*) NEAR/2 (person* OR people* OR m?n OR wom?n OR patient*)):ti,ab 66372
7. (geriatric* OR "senior citizen*"):ti,ab 5678
8. 5 OR 6 OR 7 70401
Study types:
9. Cochrane Reviews  
Combined sets:
10. 4 AND 8 636
Final 9 AND 10 7

 

Embase via embase.com 2020-01-14
Preventive home visits to older people
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. 'home visit' OR 'visiting nursing service' 5309
2. ((Home OR preventive OR domiciliary) NEAR/2 visit*):ti,ab 13470
3. (Home OR Prevent*):ti,ab AND ‘Health promotion’:ti,ab 12116
4. 1 OR 2 OR 3 26170
Population:
5. 'aged'/exp 3019056
6. ((elderly OR aged OR old*) NEAR/2 (person* OR people* OR m?n OR wom?n OR patient*)):ti,ab 991632
7. (geriatric* OR ‘senior citizen*’):ti,ab 75815
8. 5 OR 6 OR 7 3643890
Study types:
9. 'systematic review'/exp OR ‘cochrane library’/exp OR 'meta analysis'/exp 327162
10. ((systematic* NEAR/3 review) OR ‘meta analy*’ OR metaanaly*):ti,ab 325756
11. 9 OR 10 417088
Combined sets:
12. 4 AND 8 5766
Final 11 AND 12 111

 

SocIndex via ebsco.com 2020-01-14
Preventive home visits to older people
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. (DE "OUTREACH programs" OR (DE "HOME care services") 2836
2. (TI (Home OR preventive OR domiciliary) N2 visit*) OR (AB (Home OR preventive OR domiciliary) N2 visit*) 1900
3. (TI (Home OR Prevent*)) AND (TI "Health promotion" OR AB "Health promotion") OR (AB (Home OR Prevent*)) AND (TI "Health promotion" OR AB "Health promotion") 1236
4. 1 OR 2 OR 3 5690
Population:
5. DE "OLDER people" 7927
6. (TI (elderly OR aged OR old*) N2 (person* OR people* OR m#n OR wom#n OR patient*)) OR (AB (elderly OR aged OR old*) N2 (person* OR people* OR m#n OR wom#n OR patient*)) 29086
7. (TI (geriatric* OR "senior citizen*")) OR (AB (geriatric* OR "senior citizen*")) 4799
8. 5 OR 6 OR 7 36564
Study types:
9. DE "Systematic reviews (Medical research)" OR DE "Cochrane reviews" OR DE "Meta-analysis" 5181
10. (TI (systematic* N3 review) OR "meta analy*" OR metaanaly*) OR (AB (systematic* N3 review) OR "meta analy*" OR metaanaly*) 7999
11. 9 OR 10 8916
Combined sets:
12. 4 AND 8 694
Final 11 AND 12 15

 

CINAHL via ebsco.com 2020-01-14
Preventive home visits to older people
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. (MH "Home Visits") 5639
2. (TI (Home OR preventive OR domiciliary) N2 visit*) OR (AB (Home OR preventive OR domiciliary) N2 visit*) 6833
3. (TI (Home OR Prevent*)) AND (TI "Health promotion" OR AB "Health promotion") OR (AB (Home OR Prevent*)) AND (TI "Health promotion" OR AB "Health promotion") 5810
4. 1 OR 2 OR 3 15704
Population:
5. (MH "Aged+") 753668
6. (TI (elderly OR aged OR old*) N2 (person* OR people* OR m#n OR wom#n OR patient*)) OR (AB (elderly OR aged OR old*) N2 (person* OR people* OR m#n OR wom#n OR patient*)) 153389
7. (TI (geriatric* OR "senior citizen*")) OR (AB (geriatric* OR "senior citizen*")) 22240
8. 5 OR 6 OR 7 822427
Study types:
9. (MH "Systematic Review") OR (MH "Cochrane Library") OR (MH "Meta Analysis") 102233
10. (TI (systematic* N3 review) OR "meta analy*" OR metaanaly*) OR (AB (systematic* N3 review) OR "meta analy*" OR metaanaly*) 126805
11. 9 OR 10 155274
Combined sets:
12. 4 AND 8 3705
Final 11 AND 12 112

 

Campbell Collaboration via campbellcollaboration.org 2020-01-14
Preventive home visits to older people
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts
Search terms Items found
Intervention:
1. Home visit 14
Final 1 14

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Irene Edebert (produktsamordnare) vid SBU.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad