Förebyggande hembesök hos äldre

Förebyggande hembesök syftar till att bibehålla självständighet och hälsa hos äldre personer som bor kvar i hemmet. Insatsen riktar sig till äldre personer som lever i eget boende utan hemtjänst eller hemsjukvård. Innehållet i hembesöken kan variera mellan olika verksamheter och länder.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på förebyggande hembesök hos äldre som bor i eget boende utan hemtjänst?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat fyra systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatsen att evidensläget kring förebyggande hembesök är oklart och att studierna visat på motstridiga resultat. Samtliga författare påtalade problem med hög heterogenitet hos de inkluderade studierna, vilket gjort det svårt att dra mer konklusiva slutsatser. Några översikter fann att vissa typer av förebyggande hembesök eventuellt kunde ha en blygsam effekt på dödlighet. Det är ännu inte fastställt vilka interventionskomponenter som i så fall är nödvändiga för att uppnå denna effekt. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-02-04
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202004
Diarienr: SBU 2020/23
https://www.sbu.se/ut202004