Familjerådslag inom socialtjänsten

Familjerådslag (engelska: Family Group Conference) är en insats där barnet och dess familj samt andra närstående samlas för att enas om en handlingsplan där barnets behov står i centrum.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga

Vilken sammanställd forskning finns på effekterna av familjerådslag för familjer som är aktuella för barnavårdsutredningar inom socialtjänsten?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen.

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat en systematisk översikt i svaret. Författarna till översikten drog slutsatsen att det nuvarande forskningsunderlaget var av låg kvalitet och att studierna presenterar motstridiga resultat. Översikten har inte kunnat visa att familjerådslag är en effektiv metod för att minska antalet placerade barn, förekomsten av försummelse eller öka familjernas upplevelse av nöjdhet och empowerment. Översiktsförfattarna framhävde dock att de inte önskar att familjerådslag förkastas som metod utan efterfrågade ett mer robust forskningsunderlag. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad