Ett självständigt liv – social färdighetsträning för personer med schizofreni

Social färdighetsträning används som behandling för personer med schizofreni och liknande diagnoser och har fått stor spridning över världen. Metoden har omarbetats till svenska förhållanden under namnet Ett självständigt liv (ESL). Målet med metoden är att ta komplexa målbeteenden och bryta ned dem till mer lätthanterliga beståndsdelar som klienten med hjälp av bland annat filmer, rollspel och hemuppgifter får lära sig och sedan kan applicera i sin vardag.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på program baserade på social färdighetsträning i form av Ett självständigt liv, för personer med schizofreni?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha tillräcklig kvalitet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat sju systematiska översikter i svaret. Det saknas sammanställd forskning om programmet Ett självständigt liv men i svaret har de systematiska översikter inkluderats som undersökt andra program baserat på social färdighetsträning. Författarna till översikterna drog slutsatsen att social färdighetsträning har en viss effekt på bland annat sociala förmåga, patientnöjdhet och livskvalitet. Det fanns dock viss oenighet i litteraturen huruvida storleken på dessa effekter var kliniskt relevant, om effekten går att uppnå med mindre komplexa metoder samt om metoden har effekt på direkta hälsoutfall såsom återfall och psykossymtom.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Uppdaterad: 2019-12-03
Rapportnr: ut201938
Diarienr: SBU 2019/639
https://www.sbu.se/ut201938