Ett nytt vägval, ett program för unga som riskerar att återfalla i kriminalitet

Ett nytt vägval är ett påverkansprogram för ungdomar som har utvecklat ett kriminellt beteende eller riskerar att utveckla ett kriminellt beteende. Programmet ges individuellt i öppenvård och med föräldrarnas medverkan när det är möjligt. På institutioner kan programmet ges i grupp. Ett nytt vägval är efterföljaren till det program som tidigare hette Vägvalet.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på programmet Ett nytt vägval?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. SBU:s upplysningstjänst har identifierat en primärstudie [2]. Primärstudien har dock inte kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-02-11
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202006
Diarienr: SBU 2019/781
https://www.sbu.se/ut202006