Effekt av öronakupunktur på avvänjning vid läkemedelsberoende

Personer som utvecklat ett beroende av narkotikaklassade läkemedel behöver ofta behandling och stöd för att bryta sitt beroende. Öronakupunktur används som en kompletterande behandling för att lindra avvänjningssymtom och minska risken för återfall.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av öronakupunktur, särskilt enligt NADA-protokollet, på avvänjningssymtom vid läkemedelsberoende?

Frågeställare: Fysioterapeut på nedtrappningsenhet, Västra Götaland

Sammanfattning

Öronakupunktur är en form av akupunktur där nålar enbart placeras på ytterörat. En förenklad version är öronakupunktur enligt NADA-protokollet1, som utvecklats speciellt för avvänjning och nedtrappning av narkotiska preparat.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inkluderat en systematisk översikt i svaret. Författarna till översikten konstaterar att det finns stora metodologiska problem i de inkluderade primärstudierna, och att slutsatserna inte är tillförlitliga. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. Utöver den systematiska översikten har ytterligare två primärstudier identifierats. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

1. NADA (National Acupuncture Detoxification Association) är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att standardisera användningen av öronakupunktur samt standardisera utbildningen av utövare av metoden.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad