Öronakupunktur vid behandling av sömnbesvär

Sömnbesvär är ett vanligt hälsoproblem och behandlas i sjukvården ofta med läkemedel, men kan även behandlas med alternativa metoder, som akupunktur. Öronakupunktur är en form av akupunktur där nålar placeras enbart på ytterörat.

Detta är en uppdatering av Upplysningstjänstens svar på samma fråga publicerat 2015 [1].

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns kring effekten av öronakupunktur vid sömnbesvär, i synnerhet öronakupunktur enligt NADA-protokollet?

Frågeställare: Fysioterapeut på nedtrappningsenhet, Västra Götaland

Sammanfattning

Sömnsvårigheter behandlas i första hand med sömnhygieniska åtgärder, det vill säga åtgärder för de yttre faktorer som påverkar sömnen, men också med kognitiv beteendeterapi eller läkemedel. Alternativa metoder för att minska sömnstörningar används också. Öronakupunktur är en av de metoder som används för att motverka sömnbesvär.

SBU:s upplysningstjänst undersökte 2014–2015 frågan om öronakupunktur vid sömnsvårigheter. Då identifierades två översikter, men ingen av översikterna studerade effekten av enbart öronakupunktur.

Litteratursökningen till det här svaret har avgränsats till artiklar publicerade år 2014 eller senare. I litteratursökningen identifierades ingen relevant systematisk översikt, däremot identifierades fyra primärstudier som undersökt effekten av öronakupunktur på sömnbesvär. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-06-26
Rapportnr: ut202027
Diarienr: SBU 2020/110
https://www.sbu.se/ut202027