Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Botulinumtoxinbehandling av hyperhidros (extrem svettning) från andra delar av kroppen än armhåla, händer och fötter

Hyperhidros är ett tillstånd vid vilket den drabbade svettas extremt mycket på grund av överaktivitet hos svettkörtlarna. Detta kan ha stor påverkan på patientens vardagsliv och livskvalitet. Hyperhidros kan behandlas med injektion av botulinumtoxin (till exempel Botox) i huden vilket hämmar utsöndringen av svett från svettkörtlarna. Behandlingen behöver upprepas efter cirka 4-12 månader. Botulinumtoxinbehandling används vid hyperhidros från armhåla, händer och fötter men en viktig fråga är om behandlingen även kan användas vid hyperhidros från andra kroppsdelar.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det medicinsk evidens för botulinumtoxinbehandling av hyperhidros (extrem svettning) från andra delar av kroppen än hand, armhåla och fötter?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten identifierade en liten dubbelblindad randomiserad kontrollerad studie som utvärderade effekten av botulinumtoxinbehandling vid hyperhidros från den återstående lemmen hos amputerade. Upplysningstjänsten identifierade också tre små observationsstudier som utvärderade botulinumtoxinbehandling vid hyperhidros från ansikte, nacke och skalp och en observationsstudie som undersökte botulinumtoxinbehandling vid hyperhidros mellan skinkorna.

Författarna i de identifierade studierna drog slutsatsen att botulinumtoxinbehandling är en säker och effektiv metod för minskning av svettproduktion vid hyperhidros. Studierna innehöll dock få patienter och observationsstudierna saknade kontrollgrupp. I studierna användes också olika botulinumtoxinprodukter, vilka skulle kunna skilja sig åt i sina egenskaper.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Delar av denna frågeställning klassas även som en vetenskaplig kunskapslucka. Det innebär att en eller flera systematiska översikter visar på osäker effekt alternativt att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna återfinns i SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor.

Referenser

  1. Shayesteh A, Nylander E. Botulinumtoxin hjälper mot primär fokal hyperhidros. Bra effekt–få biverkningar, visar litteraturgenomgång. Läkartidningen 2011;108:2433-5.
  2. Grunfeld A, Murray CA, Solish N. Botulinum toxin for hyperhidrosis: a review. Am J Clin Dermatol 2009;10:87-102.
  3. Naumann M. Evidence-based medicine: botulinum toxin in focal hyperhidrosis. J Neurol 2001;248:31-3.
  4. Mahant N, Clouston PD, Lorentz IT. The current use of botulinum toxin. J Clin Neurosci 2000;7:389-94.
  5. Forbat E, Ali FR, Al-Niaimi F. Non-cosmetic dermatological uses of botulinum neurotoxin. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016;30:2023-9.
  6. Pasquina P, Perry B, Alphonso A, Finn S, Fitzpatrick K, Tsao J. Residual Limb Hyperhidrosis and RimabotulinumtoxinB: A Randomized Placebo-Controlled Study. Archives of physical medicine and rehabilitation 2016;97:659-64.
  7. Kinkelin I, Hund M, Naumann M, Hamm H. Effective treatment of frontal hyperhidrosis with botulinum toxin A. Br J Dermatol 2000;143:824-7.
  8. Karlqvist M, Rosell K, Rystedt A, Hymnelius K, Swartling C. Botulinum toxin B in the treatment of craniofacial hyperhidrosis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2014;28:1313-7.
  9. Böger A, Herath H, Rompel R, Ferbert A. Botulinum toxin for treatment of craniofacial hyperhidrosis. Journal of Neurology 2000;247:857-861.
  10. Bechara FG, Sand M, Achenbach RK, Sand D, Altmeyer P, Hoffmann K. Focal hyperhidrosis of the anal fold: successful treatment with botulinum toxin A. Dermatol Surg 2007;33:924-7.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Miriam Entesarian Matsson och Jessica Dagerhamn vid SBU.

Sidan publicerad