Vetenskapliga kunskapsluckor – otillräckligt utvärderade åtgärder och metoder

SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö för att visa var det behövs ny forskning. Med hjälp av vår databas med kunskaps­luckor samverkar vi bland annat med forsknings­finansiärer. Målet är att den framtida forskningen ska riktas mot forsknings­projekt som i slutändan gör nytta i vardagen för brukare, patienter och närstående.

Vad är en vetenskaplig kunskapslucka?

  • När en systematisk översikt visar att det behövs mer praktiknära forskning, till exempel för att vi inte vet vilken effekt en åtgärd har eller hur tillförlitlig en diagnostisk metod är.
  • När det saknas systematiska översikter av bra kvalitet.

Genom att granska och sammanställa forskning i en systematisk översikt kan man identifiera vilka åtgärder och metoder som har ett vetenskapligt stöd och var det finns oklarheter, det vill säga vetenskapliga kunskapsluckor. Anledningen till att kunskapsluckor identifieras är att de studier som finns om åtgärden eller metoden är för få, för små, har dålig kvalitet eller visar motstridiga resultat. Då behövs mer praktiknära forskning för att ta fram kunskap om för- och nackdelar med åtgärden eller metoden.

Varför är det viktigt att identifiera kunskapsluckorna?

  • Kunskapsläget blir tydligare för patienter, brukare, närstående och personal. När man väljer (prioriterar) vilka åtgärder och metoder man använder inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö, från högsta beslutande nivå till det enskilda mötet mellan brukare och personal, kan information om var det saknas kunskap utgöra ett av underlagen.
  • Områden där det är angeläget med praktiknära forskning eller systematiska översikter kan lyftas fram.

Kunskapshjulet vid praktiknära forskning

Att fylla vetenskapliga kunskapsluckor genom praktiknära forskning kräver samverkan mellan många olika aktörer. Processen kan liknas vid ett ekologiskt system där de enskilda aktiviteterna är beroende av varandra (se figur).

Delarna i processen omfattar att utvärdera kunskapsläget genom en systematisk översikt, identifiera vetenskapliga kunskapsluckor, prioritera vilka forskningsfrågor som är viktigast att beforska och finansiera samt att utföra praktiknära forskning. I centrum av hjulet finns de som bäst kan visa var både praktiknära forskning och systematiska översikter behövs, nämligen patienter, brukare, profession och närstående. De är även nyckelpersoner när det gäller att prioritera forskningsfrågor, medverka i utformningen av forskningen samt vid implementering av den kunskap som tas fram. Läs mer om kunskapshjulet

Varifrån kommer en vetenskaplig kunskapslucka?

Kunskapsluckorna kommer främst från SBU:s rapporter, Socialstyrelsens nationella riktlinjer, rapporter från de regionala HTA-organisationerna och andra systematiska översikter. Kunskapsluckorna plockas ut från rapporterna och publiceras i databasen på SBU:s webbplats. Ibland inkommer tips på möjliga kunskapsluckor. SBU gör då en litteratursökning och värderar det vetenskapliga underlaget. Om frågan bedöms vara en kunskapslucka publiceras den i databasen.

Vad innehåller SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor?

Databasen innehåller information om var det råder brist på praktiknära forskning eller sammanställd vetenskaplig kunskap. Däremot ingår inte kunskapsluckor inom exempelvis grundforskning i databasen.

Innehållet förändras ständigt eftersom nya vetenskapliga kunskapsluckor kontinuerligt läggs in i databasen, samtidigt som andra beforskas och tas bort.

På uppdrag av regeringen har SBU analyserat och sammanställt information om innehållet i databasen. Hittills har två sådana rapporter publicerats, den senaste våren 2017, läs här

Använd SBU:s databas!

Databasen har en sökfunktion som gör det möjligt att filtrera sökning efter vissa kategorier som alla kunskapsluckor är märkta med. Några av kategorierna anger vilka åldrar och vilket/vilka kön respektive kunskapslucka gäller för. Vidare finns kategorier som anger vilken källa kunskapsluckan är hämtad från samt vilken typ av praktiknära forskning som behövs. Utöver dessa finns ämneskategorier som ger en mer detaljerad bild av vilken population, åtgärd, metod eller miljö/sammanhang (setting) luckan avser. Läs mer om hur kunskapsluckorna kategoriseras här

Sökresultatet kan exporteras till Excel (öppna data). Detta underlättar för dig som vill använda informationen, till exempel för att lista kunskapsluckor inom vissa områden eller göra egna analyser av innehållet i databasen.

För att underlätta för dig som forskar eller finansierar forskning arbetar vi även med att sammanställa information inom vissa områden. Hittills har vi publicerat information om framtida forskning om arbetsmiljö

I ett separat dokument, avskild från SBU:s databas, finns vetenskapliga kunskapsluckor från DUETs – The UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments

Introduktion till vetenskapliga kunskapsluckor

Sidan uppdaterad