Behandling med basal kroppskännedom eller autogen träning för stressrelaterade sjukdomar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Basal kroppskännedom är en fysioterapeutisk behandlingsform där individen arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Förutom specifika rörelseövningar ingår utrymme för reflektion vilket öppnar upp för att medvetandegöra upplevelser från utövandet.

Autogen träning är en form av avslappningsteknik som baseras på att individen med tankarna går igenom kroppen enligt ett speciellt system där fokus på värme, kyla, tyngdkänsla och lugn ingår för att nå avspänning.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilka studier finns som undersöker behandling med autogen träning eller basal kroppskännedom för stressrelaterade sjukdomar?

Sammanfattning SBU Upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat tre systematiska översikter, två RCT:er och två icke randomiserade kontrollerade studier relevanta för frågeställningen.
Två av de systematiska översikterna behandlar effekt av autogen träning och en av basal kroppskännedom. Samtliga översikter har även inkluderat patienter som behandlas för andra sjukdomar.

Utöver dessa studier har ytterligare tre primärstadier som avser autogen träning och en som behandlar basal kroppskännedom identifierats.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Ernst E, Kanji N. Autogenic training for stress and anxiety: a systematic review. Complement Ther Med 2000;8:106-10.
  2. Stetter F, Kupper S. Autogenic training: a meta-analysis of clinical outcome studies. Appl Psychophysiol Biofeedback 2002;27:45-98.
  3. Lim SJ, Kim C. Effects of autogenic training on stress response and heart rate variability in nursing students. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci) 2014;8:286-92.
  4. Kanji N, White A, Ernst E. Autogenic training to reduce anxiety in nursing students: randomized controlled trial. J Adv Nurs 2006;53:729-35.
  5. Garvin AW, Trine MR, Morgan WP. Affective and metabolic responses to hypnosis, autogenic relaxation, and quiet rest in the supine and seated positions. In: The International journal of clinical and experimental hypnosis; 2001;5-18.
  6. Eriksson K, Ingeson O. Effekter av Basal Kroppskännedom som intervention - en litteraturstudie. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Grundutbildning i sjukgymnastik 180 hp, Examensarbete C-nivå, Karolinska Institutet 2008.
  7. Danielsson L, Papoulias I, Petersson EL, Carlsson J, Waern M. Exercise or basic body awareness therapy as add-on treatment for major depression: a controlled study. In: Journal of affective disorders; 2014;98-106.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2016-09-13
https://www.sbu.se/ut201619