Behandling av stressrelaterade sjukdomar, med fokus på maladaptiv stressreaktion och utmattningssyndrom

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Detta svar uppdaterades 2015-06-16. Läs svaret här


 

Den stressrelaterade psykiska ohälsan har de senaste decennierna ökat i såväl Sverige som i övriga västvärlden.

För två stressrelaterade sjukdomar, maladaptiv stressreaktion (anpassningsstörning) och utmattningssyndrom (utbrändhet) är diagnos i många fall svår att ställa och det är oklart vilka behandlingsmetoder som är effektiva. Dessa stressrelaterade sjukdomar leder ofta till nedsatt funktionsförmåga och sjukskrivning.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det studier som undersöker effekten av behandling inom primärvård av personer med maladaptiv stressreaktion eller utmattningssyndrom?

Frågeställare: Verksamhetschef, Stockholms läns landsting

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en förstudie till en HTA-rapport (Health Technology Assessment), en klinisk riktlinje baserad på en systematisk litteratursökning, två randomiserade kontrollerade studier, två kontrollerade studier och en okontrollerad uppföljningsstudie som utvärderar behandlingar av personer med maladaptiv stressreaktion. De behandlingar som undersöks är bland annat psykodynamisk terapi och meditation.

Upplysningstjänsten har identifierat en tysk HTA-rapport från år 2012 som tar upp behandling av utmattningssyndrom. I HTA-rapporten ingår 17 primärstudier som bland annat utvärderar effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT), rosenrot, qigong och meditation.

Sammantaget finns det endast ett fåtal studier där effekten av olika behandlingar utvärderas för personer med maladaptiv stressreaktion och fler studier behövs för att kunna kartlägga vilka metoder som har effekt. När det gäller behandling av utmattningssyndrom finns en nyligen sammanställd HTA-rapport. Författarna till HTA- rapporten drar slutsatsen att KBT är effektivt men ingen effektstorlek anges.

Detta är SBU:s upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-08-27.

Identifierad litteratur

Identifierade riktlinjer samt primärstudier för behandling av maladaptiv stressreaktion

  • Ben-Itzhak S, Bluvstein I, Schreiber S, Aharonov-Zaig I, Maor M, Lipnik R, et al. The Effectiveness of Brief Versus Intermediate Duration Psychodynamic Psychotherapy in the Treatment of Adjustment Disorder. Journal of Contemporary Psychotherapy 2012:1-8.
  • Srivastava M, Talukdar U, Lahan V. Meditation for the management of adjustment disorder anxiety and depression. Complement Ther Clin Pract 2011;17:241-5.
  • Altenhöfer A, Schulz W, Schwab R, Eckert J. Psychotherapie von Anpassungsstörungen. Psychotherapeut 2007;52:24-34.
  • Gorschenek N, Schwab R, Eckert J. [Psychotherapy of adjustment disorders]. Psychother Psychosom Med Psychol 2008;58:200-7.
  • van der Klink JJL, van Dijk FJH. Dutch practice guidelines for managing adjustment disorders in occupational and primary health care. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2003;29:478-487.
  • Nguyen N, Fakra E, Pradel V, Jouve E, Alquier C, Le Guern ME, et al. Efficacy of etifoxine compared to Lorazepam monotherapy in the treatment of patients with adjustment disorders with anxiety: A double-blind controlled study in general practice. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental 2006;21:139-149.

Identifierade överikter för behandling av utmattningssyndrom

Korczak D, Wastian M, Schneider M. Therapie des Burnout-Syndroms. In. Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), Köln; 2012.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2012-09-14
https://www.sbu.se/stress