Bedömning av risk för trycksår med riskbedömningsinstrumentet Norton

Trycksår är vanligt bland patienter med nedsatt rörlighet, även om trycksår i de flesta fall är möjliga att förhindra om preventiva åtgärder sätts in i tid. För att upptäcka patienter med förhöjd risk för trycksår används ofta standardiserade riskbedömningsinstrument, ett av dessa instrument är Nortonskalan.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på användning av riskbedömningsinstrumentet Norton Assessment Tool för att upptäcka patienter med hög risk för trycksår?

Frågeställare: Sjuksköterska, Norrtälje Sjukhus

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat tre systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog alla slutsatsen att det, på grund av stora variationer mellan de inkluderade studierna, inte är säkerställt att bedömningsinstrumenten träffsäkert kan upptäcka patienter med förhöjd risk för trycksår [1,2]. Resultatet från översikterna tyder på att vissa av instrumenten ändå är bättre på att upptäcka patienter med en förhöjd risk för trycksår än vårdpersonalens kliniska bedömningar [2,3].

Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201925
Diarienr: SBU 2019/495
https://www.sbu.se/ut201925

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av André Sjöberg (utredare), Laura Lintamo (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Litteratursökning

PubMed via NLM 2019-08-29
Title: Risk assessment scales for pressure ulcer prevention
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase´
  Search terms Items found
Population:
1. ”Pressure Ulcer”[MH] 11877
2. “Pressure” [TIAB] AND (“Ulcer*” [TIAB] OR “Wound*” [TIAB] OR “Sore*” [TIAB] OR “Injur*” [TIAB]) OR (“Bed” [TIAB] AND “Sore*” [TIAB]) OR “Decubitus” [TIAB] 19765
3. 1 OR 2 25543
Intervention:
4. (“Risk assessment scale*” [TIAB] OR “risk assessment*” [TIAB] OR “Scale*” [TIAB] OR “Risk scale*” [TIAB] OR “prognostic model*” [TIAB]) 723549
Study types:
5. Systematic[SB] 139389
Combined sets:
6. 3 AND 4 1856
Final 5 AND 6 50

 

Cochrane Library via Wiley 2019-08-30
Title: Risk assessment scales for pressure ulcer prevention
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments
  Search terms Items found
Population:
1. [mh "Pressure Ulcer"] 686
2. (Pressure NEXT (Ulcer* OR wound* OR Sore*OR Injur*)):ti,ab OR (Bed NEXT (Sore* OR Wound*)):ti,ab OR Decubitus:ti,ab 2260
3. 1 OR 2 2419
Intervention:
4. ([mh "Risk assessment"] OR "Risk assessment":ti,ab,kw) 21916
5. (risk NEAR/2(assessment* OR scale* OR tool* OR method* OR model*)):ti,ab OR "Prognostic model*":ti,ab 6786
6. 4 AND 5 2917
Limits:
7. Cochrane Reviews  
Combined sets:
8. 3 AND 6 46
Final 7 AND 8 1

 

Embase via embase.com 2019-08-30
Risk assessment scales for pressure ulcer prevention
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Population:
1. (‘Pressure Ulcer’/exp) 21314
2. ((pressure NEXT/1 (ulcer* OR wound* OR sore* OR injur*)):ti,ab) OR ((bed NEXT/1 (sore* OR wound*)):ti,ab) OR decubitus:ti,ab 22173
3. 1 OR 2 29501
Intervention:
4. ('risk assessment'/exp OR 'risk assessment*':ti,ab) 541236
5. ((risk NEAR/2 (assessment* OR scale* OR tool* OR method* OR model*)):ti,ab) OR 'prognostic model*':ti,ab 148639
6. 4 AND 5 101321
Limits:
7. ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) 316138
Combined sets:
8. 3 AND 6 812
Final 7 AND 8 32
Sidan uppdaterad