Bedömning av risk för trycksår med riskbedömningsinstrumentet Norton

Trycksår är vanligt bland patienter med nedsatt rörlighet, även om trycksår i de flesta fall är möjliga att förhindra om preventiva åtgärder sätts in i tid. För att upptäcka patienter med förhöjd risk för trycksår används ofta standardiserade riskbedömningsinstrument, ett av dessa instrument är Nortonskalan.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på användning av riskbedömningsinstrumentet Norton Assessment Tool för att upptäcka patienter med hög risk för trycksår?

Frågeställare: Sjuksköterska, Norrtälje Sjukhus

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat tre systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog alla slutsatsen att det, på grund av stora variationer mellan de inkluderade studierna, inte är säkerställt att bedömningsinstrumenten träffsäkert kan upptäcka patienter med förhöjd risk för trycksår [1,2]. Resultatet från översikterna tyder på att vissa av instrumenten ändå är bättre på att upptäcka patienter med en förhöjd risk för trycksår än vårdpersonalens kliniska bedömningar [2,3].

Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201925
Diarienr: SBU 2019/495
https://www.sbu.se/ut201925