Beardslee´s familjeintervention

Beardslee’s familjeintervention är en samtalsmetod som utvecklats i USA för familjer där en förälder lider av depression [1-3]. Syftet med metoden är dels att främja fungerande familjerelationer, dels att minska risken för depression hos barnen. Insatsen har bland annat använts i Finland och Sverige [4-6].

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapliga studier på om Beardslee’s familjeintervention kan främja bättre fungerande familjerelationer och förebygga depression hos barn?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha tillräcklig kvalitet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt som kommit efter år 2010, då Beardslee’s familjeintervention ingick i en SBU-rapport om flera program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Där framgick att det vetenskapliga underlaget inte gav tillräckligt stöd för en förebyggande effekt, när det gäller depression hos barn [7]. Däremot har tre primärstudier identifierats. I dessa studier undersöktes effekten av insatsen på familjerelationer, på barns depressionssymtom samt betydelsen av faktorer som kan påverka hur effektiv insatsen är. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Elizabeth Åhsberg (projektledare), Laura Lintamo (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Litteratursökning

PubMed via NLM 2019-11-04 
Effect of Beardslee's family intervention
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [TIAB] = Title or abstract; * = Truncation
Search terms Items found
Intervention:
Final Beardslee*[TIAB] OR Beardslee[author] 272

 

Cochrane Library via Wiley 2019-11-04 
Effect of Beardslee's family intervention
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; :au = Author; * = Truncation; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”
Search terms Items found
Intervention:
1. Beardslee*:ti,ab,kw OR Beardslee*:au 54
Final Cochrane Systematic Review: 0 
Cochrane Protocols: 0 
CENTRAL: 54 
Editorials: 0 
Special Collections: 0 
Clinical Answers: 0
 

 

PsycINFO via ebsco.com 2019-11-04 
Effect of Beardslee's family intervention
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; * = Truncation
Search terms Items found
Intervention:
1. TI beardslee* 6
2. AB beardslee* 49
3. 1 OR 2 49
4. AU beardslee 220
Final 3 OR 4 261

 

SocINDEX via ebsco.com 2019-11-04 
Effect of Beardslee's family intervention
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; * = Truncation
Search terms Items found
Intervention:
1. TI beardslee* 2
2. AB beardslee* 14
3. 1 OR 2 16
4. AU beardslee* 40
Final 3 OR 4 55

 

Sociological Abstracts via Proquest.com 2019-11-04 
Effect of Beardslee's family intervention
Search terms Items found
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; * = Truncation
Intervention:
1. ti(beardslee*) OR ab(beardslee*) 11
2. au(beardslee*) 90
3. 1 OR 2 97
4. Limited by: Peer reviewed  
Final 3 AND 4 55

 

Scopus via scopus.com 2019-11-04 
Effect of Beardslee's family intervention
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AU = Author
Search terms Items found
Author search:
1. Beardslee 44
Final AU-ID ( "Beardslee, William R." 7006611595 ) 183

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad