Antidepressiva läkemedel som behandling vid depression efter förlossningen (postpartumdepression)

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från Cochrane. Översikten har utvärderat effekten av olika antidepressiva läkemedel för behandling av postpartumdepression.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2022_08 Diarienr: SBU 2021/488 https://www.sbu.se/2022_08

Liknande rapporter

Översiktens fråga

Vilken effekt har antidepressiva läkemedel som behandling av egentlig depression efter förlossningen där den födande kvinnan insjuknat inom tolv månader efter förlossningen (så kallad postpartumdepression)?

SBU:s kommentar till översikten

Översiktsförfattarna kommer fram till att SSRI, jämfört med placebo, kan ha en viss positiv effekt på postpartumdepression. SBU vill dock lyfta att resultatet inte är signifikant och att översikten har en låg tillförlitlighet vad gäller detta resultat. Det gör att framtida studier kan förändra resultatet, både vad gäller hur många som svarar på behandlingen (respons), och hur många som inte längre anses ha depressionsdiagnos (remission). Flera av de ingående studierna har också exkluderat personer med svår postpartumdepression, vilket innebär att man inte kan uttala sig om effekt för denna population då underlaget är otillräckligt.

För depressioner utanför den perinatala perioden finns det ett starkt vetenskapligt underlag för antidepressiva läkemedel och deras effekt på remission och respons jämfört med placebo [1] [2]. Det finns även kunskap vad avser biverkningar. Här finns möjlighet att använda denna kunskap även på personer med postpartumdepression. Det finns dock skillnader gällande egentlig depression utanför den perinatala perioden och postpartumdepression som gör att ytterligare studier behövs, här kan även vissa specifika utfall lyftas såsom eventuella negativa effekter på barnet.

Kommenterad systematisk översikt:

Brown JVE, Wilson CA, Ayre K, Robertson L, South E, Molyneaux E, et al. Antidepressant treatment for postnatal depression. Cochrane Database Syst Rev. 2021;2(2):Cd013560.

Publicerad: 2021-02-13

Senaste sökning: 2021-01-29

Broschyr om graviditet, förlossning och vården efteråt

I den här broschyren sammanfattar vi denna och andra SBU-rapporter om metoder och behandlingar inom mödra- och förlossningsvården. Vi beskriver vilken evidens som finns men också var det saknas tillräcklig forskning. Vi berättar även vad de med egen erfarenhet tycker att forskningen borde besvara först.

Läs broschyren

Film

Sidan publicerad