Identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser

Detta är ett av de kunskapsunderlag som SBU tagit fram till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vårdkedjan under och efter graviditet.

Denna SBU Bereder har genomförts inom ramen för ett regeringsuppdrag om psykisk ohälsa (dnr 2020/104). Rapporten innehåller en introduktion som beskriver bakgrunden till de frågor som granskats samt det underlag som överlämnats till Socialstyrelsen:

Syfte

Syftet var att genom en systematisk översikt på publicerad forskning granska hälsorelaterade utfall av strukturerade strategier för identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser, med efterföljande uppföljning. Frågorna i översikten relaterar i första hand till den verksamhet som i nuläget bedrivs inom förlossningsvården och eftervård inom mödrahälsovården.

Huvudsakliga resultat

Det behövs forskning på effekter och möjliga risker med ett strukturerat bedömningsförfarande för identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser. Inga randomiserade kontrollerade studier identifierades i denna översikt.

Befintlig forskning tyder på att ett stort antal födande och partners upplever sin förlossning som traumatisk. Det är därmed viktigt att vid bedömningar inom den kliniska verksamheten vara öppen för förekomsten av sådana erfarenheter och planera sin verksamhet för att på bästa sätt hjälpa de individer som anses vara i behov av extra uppföljning, bedömning, stöd eller behandling.

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2021-09-08
Rapportnr: 332
Diarienr: SBU 2020/428
https://www.sbu.se/332