Identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser

Detta är ett av de kunskapsunderlag som SBU tagit fram till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vårdkedjan under och efter graviditet.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: Rapportnr: 332 Diarienr: SBU 2020/428 ISBN: 978-91-88437-76-1 https://www.sbu.se/332

Denna SBU Bereder har genomförts inom ramen för ett regeringsuppdrag om psykisk ohälsa (dnr 2020/104). Rapporten innehåller en introduktion som beskriver bakgrunden till de frågor som granskats samt det underlag som överlämnats till Socialstyrelsen:

Syfte

Syftet var att genom en systematisk översikt på publicerad forskning granska hälsorelaterade utfall av strukturerade strategier för identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser, med efterföljande uppföljning. Frågorna i översikten relaterar i första hand till den verksamhet som i nuläget bedrivs inom förlossningsvården och eftervård inom mödrahälsovården.

Huvudsakliga resultat

Det behövs forskning på effekter och möjliga risker med ett strukturerat bedömningsförfarande för identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser. Inga randomiserade kontrollerade studier identifierades i denna översikt.

Befintlig forskning tyder på att ett stort antal födande och partners upplever sin förlossning som traumatisk. Det är därmed viktigt att vid bedömningar inom den kliniska verksamheten vara öppen för förekomsten av sådana erfarenheter och planera sin verksamhet för att på bästa sätt hjälpa de individer som anses vara i behov av extra uppföljning, bedömning, stöd eller behandling.

Citera denna rapport:

SBU. Identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder 332. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/332

Medverkande

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Pamela Massoudi, Fil Dr, Leg. Psykolog, FoU Kronoberg, Region Kronoberg samt adjungerad lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
 • Katri Nieminen, Med Dr, Överläkare, Kvinnokliniken, Vrinnevisjukhuset, Linköping Universitet, Norrköping
 • Elisabet Rondung, Fil Dr, Leg. Psykolog, Universitetslektor, Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet, Östersund
 • Birgitta Wickberg, Docent, Leg, Psykolog, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, Göteborg

Kansli

 • Projektledare: Monica Hultcrantz
 • Biträdande projektledare: Åke Grundberg, Rebecca A. Silverstein, Nathalie Peira
 • Informationsspecialist: Klas Moberg
 • Projektadministratör: Emma Wernersson
 • Hälsoekonom: Martina Lundqvist

Externa granskare

 • Maria Bragesjö, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi, Med Dr, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Malin Eberhard-Gran, Professor, Dr med, Specialist i Socialmedicin: Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Oslo universitetssjukhus, Rikshospitalet och Institut for klinisk medicin, Oslo universitet
 • Ylva-Li Lindahl, Fil Mag., Doktorand, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Samordnande barnmorska/vårdutvecklare, Mödrahälsovårdsenheten, Vårdval Primärvård, Region Västmanland, Västerås
 • Christine Rubertsson, Professor, Leg. Barnmorska, BB-hemma Malmö, Skånes universitets sjukhus, Institutionen för Hälsovetenskaper, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet

Bindningar och jäv

Sakkunniga och externa granskare har i enlighet med SBU:s krav lämnat deklarationer om bindningar och jäv. SBU har bedömt att de förhållanden som redovisats där är förenliga med myndighetens krav på saklighet och opartiskhet.

Broschyr om graviditet, förlossning och vården efteråt

I den här broschyren sammanfattar vi denna och andra SBU-rapporter om metoder och behandlingar inom mödra- och förlossningsvården. Vi beskriver vilken evidens som finns men också var det saknas tillräcklig forskning. Vi berättar även vad de med egen erfarenhet tycker att forskningen borde besvara först.

Läs broschyren

Sidan publicerad