Identifiering av kvinnor med möjliga depressions- och ångestsyndrom under graviditet

Detta är ett av de kunskapsunderlag som SBU tagit fram till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vårdkedjan under och efter graviditet.

Denna SBU Bereder har genomförts inom ramen för ett regeringsuppdrag om psykisk ohälsa (dnr SBU 2020/104). Rapporten innehåller en introduktion som beskriver bakgrunden till de frågor som granskats samt det underlag som överlämnats till Socialstyrelsen:

Syfte

Syftet var att genom en systematisk översikt på publicerad forskning granska effekten av program som kan användas inom mödrahälsovården i syfte att identifiera möjliga depressions- och ångestsyndrom hos gravida kvinnor. Dessutom undersöktes den diagnostiska tillförlitligheten av olika screeninginstrument som kan vara en del av sådana program.

Huvudsakliga resultat

Effekterna av strukturerade program för att identifiera ångest och depression under graviditeten är otillräckligt studerade och inga randomiserade kontrollerade studier identifierades. När det gäller den diagnostiska tillförlitligheten av de olika instrument som granskades var det endast Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) för depression som hade studerats i någon större utsträckning.

Studierna som undersökte EPDS visade att testet troligtvis inte har något tröskelvärde med tillfredsställande sensitivitet utan att specificiteten blir så låg att majoriteten av de som identifieras är falskt positiva, till exempel endast har tillfälliga, övergående depressiva symtom eller lider av något annat psykiskt sjukdomstillstånd. Då ångestsyndrom under graviditeten är vanligare och ofta föregår en depression, samt har stor samsjuklighet med depression, är det viktigt att även dessa tillstånd uppmärksammas.

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2021-09-08
Rapportnr: 331
Diarienr: SBU 2020/428
https://www.sbu.se/331