Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning

Identifiering av evidens och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån kartläggning av systematiska översikter

Denna kartläggning omfattar behandling av kvinnor som lider av psykisk sjukdom inom ett år efter förlossning. Metoder som omfattas är läkemedel, psykologisk behandling och övriga behandlingsinsatser (exempelvis fysisk aktivitet, akupunktur, ljusterapi, kosttillskott).

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Syftet var att identifiera systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för snedvridning (bias). Kartläggningen presenterar dessa översikter överskådligt som en evidenskarta. Den ringar in områden där det finns evidens och visar samtidigt var säker kunskap saknas, så kallade vetenskapliga kunskapsluckor. Evidenskartan har särskild relevans för forskare och forskningsfinansiärer inom området och kan bland annat användas som utgångspunkt för prioritering av forskningsfrågor.

Evidenskarta

De systematiska översikterna i evidenskartan presenteras utifrån population och intervention, där populationskategorierna är namngivna utifrån olika diagnoser. Författarna till de systematiska översikterna har dock i vissa fall även inkluderat studier som utvärderat symtom. Det går att filtrera vilka systematiska översikter som visas genom att göra val i menyn ovan tabellen. Under tabellen finns funktioner för att ladda ner urvalet som Excel-fil eller bild. 

Evidenskarta behandling av psykisk sjukdom efter förlossning/Evidence map -Treatment for postpartum psychiatric disorders

Publikationstyp
Evidensläge
Utfall
Typ av primärforskning som ingår i de systematiska översikterna
Övriga aspekter
Population
Depression Bipolärt syndrom Psykotiska syndrom Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Social ångest Specifika fobier Paniksyndrom Hälsoångest (Hypokondri) Akut stressyndrom (Akut stressreaktion) Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Tvångssyndrom (OCD) Dysmorfofobi Ätstörningar Personlighetssyndrom
Intervention
Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
1
Systematiska översikter med låg risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Seritonin och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)
1
Systematiska översikter med låg risk för bias
7
Systematiska översikter med hög risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Irreversibla monoaminoxidas hämmare (MAOI)
1
Systematiska översikter med låg risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Tricykliska antidepressiva (TCA)
1
Systematiska översikter med låg risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Tetracykliska antidepressiva (TeCA eller alfa2 antagonist)
1
Systematiska översikter med låg risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Litium
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
Antipsykotika eller neuroleptika
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
5
Systematiska översikter med hög risk för bias
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
Sedativa eller lugnande
Antiepileptiska läkemedel
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Sömnmedel eller hypnotika
Kognitiv beteendeterapi (KBT) 
2
Systematiska översikter med låg risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
2
Systematiska översikter med låg risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med låg risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Acceptance and commitment therapy (ACT)
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Relationell psykoterapi
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
Interpersionell psykoterapi (IPT)
Psykodynamisk terapi 
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
Sociala interventioner
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Samtalsbehandling 
6
Systematiska översikter med hög risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
Psykosocialt stöd eller samtalsstöd 
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
Krisstöd
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Stöd/avlastning inklusive närståendestöd nätverksstöd/nätverksarbete
Elektrokonvulsiv terapi (ECT) eller el behandling
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) 
1
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
djup transkraniell magnetstimulering (dTMS) 
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Fysisk aktivitet 
2
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Meditation eller mindfulness
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Yoga  
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Akupunktur
2
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
5
Systematiska översikter med hög risk för bias
Ljusterapi  
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Kosttillskott
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
Psykoedukativa interventioner
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Icke specificerat
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Övriga
3
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig risk för bias
Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen.

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Adriana Ramirez, medicine doktor, universitetsadjunkt, överläkare, specialist i psykiatri, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet
  • Erik Forsell, medicine doktor, utvecklingsansvarig Psykolog, Internetpsykiatri, Psykiatri Sydväst samt post dok Centrum för Psykiatriforskning, SLSO och Karolinska Institutet

SBU

  • Göran Bertilsson, projektledare
  • Karin Wilbe Ramsay, biträdande projektledare
  • Christel Hellberg, projektstöd
  • Anna Attergren Granath, projektadministratör
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Pernilla Östlund, projektansvarig chef

Citera denna rapport

SBU. Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning – Identifiering av evidens och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 325. ISBN 978-91-88437-69-3.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Evidens om behandling av psykisk sjukdom efter förlossning

Omställningen av hormoner efter förlossning har misstänkts kunna utlösa psykisk sjukdom, samtidigt som livssituationen förändras. Problemen kan även påverka barnet.

Läs artikeln
Sidan publicerad