Funktionstillstånd och funktionshinder

Kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser

Identifiering av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter

Kartläggningen redovisar vetenskaplig kunskap och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån systematiska översikter som undersöker insatser eller arbetsmetoder till personer med funktionsnedsättning. Den rör insatser som utförs inom ramen för kommuners socialtjänst, andra berörda kommunala förvaltningar, liksom privata aktörers och statliga myndigheters arbete, med stöd av de lagstiftningar som Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalk (2010:110), Socialtjänstlag (2001:453) (SoL), Lagarna om färdtjänst (1997:736) och riksfärdtjänst (1997:735) (LFT/LRFT), Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (LBB) med flera.

Besök vår evidenskarta

SBU Kartlägger Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Publicerad: 2019-12-17
Rapportnr: 305
Diarienr: SBU 2017/911
https://www.sbu.se/305