Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat – en kartläggning av systematiska översikter

SBU har gjort en kartläggning av det vetenskapliga stödet för behandlingar av luftvägsinfektioner hos barn.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga systematiska översikter som utvärderar behandling vid luftvägsinfektioner hos barn, för att tydliggöra vilken veten­skaplig kunskap och vilka kunskapsluckor som fältet rymmer.

Vad tillför denna kartläggning?

Resultaten visar att ett stort antal av de behandlingar som används till barn med luftvägsinfektioner inte har utvärderats i systematiska översikter med hög eller medelhög kvalitet. Denna SBU-rapport är en sammanställning av systematiska översikter på området luftvägsinfektioner hos barn. Rapporten utgör ett kunskapsunderlag och ska inte ses som behandlingsrekommendation.

Bakgrund

Infektioner i luftvägarna är de vanligaste infektionstyperna hos barn upp i skolåldern och 7–10 infektioner per år anses normalt. De flesta luftvägsinfektioner är ofarliga virusinfektioner som går över utan behandling. Barn i åldern 1–7 år får dock betydligt fler antibiotikabehandlingar än äldre barn och vuxna. Denna grupp får dessutom oftare läkemedel mot feber och andra symtom. Rapporten är initierad av Läkemedelsverket i samråd med specialistföreningar inom området.

Metod

En kartläggning innebär att sakkunniga inom fältet identifierar frågeställningar och domäner, i detta fall tillstånd, vilka sedan ligger till grund för en litteratursökning av systematiska översikter. Därefter relevans- och kvalitetsgranskas de identifierade systematiska översikterna varefter resultaten beskrivs. Kartläggningen inkluderar inte någon kvalitetsbedömning av de primärstudier som ingår i de systematiska översikterna. För mer detaljerad information kring metod samt avgränsningar, se Kapitel 3.

Huvudresultat

Totalt identifierades 72 systematiska översikter som bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet. Resultatet visar att det finns vetenskaplig kunskap inom en del domäner. Inga systematiska översikter med hög eller medelhög kvalitet identifierades inom domänerna halsböld, mastoidit, inflammation i struphuvudet, struplocket eller luftstrupen. 

Citera denna rapport:
SBU. Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat – En kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 251. ISBN 978-91-85413-94-2.

Film som sammanfattar resultaten från rapporten

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Inge Axelsson, professor, överläkare
  • Sten Erik Bergström, med dr, överläkare
  • Ann Hermansson, universitetslektor, överläkare
  • Ingemar Tessin, med dr, överläkare

SBU

  • Christel Hellberg, projektledare 
  • Frida Mowafi, biträdande projektledare 
  • Anna Attergren Granath, projektadministratör
Sidan publicerad