Screening för livmoderhalscancer med självprovtagning för HPV

Ett vetenskapligt underlag

SBU har sammanställt ett vetenskapligt underlag om träffsäkerheten och acceptansen för självprovtagning av HPV, jämfört med vårdgivartaget prov, vid screening för livmoderhalscancer (cervixcancer).

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Prov för HPV kan tas antingen på egen hand eller hos vårdgivare, och det finns en relativt god överensstämmelse i att upptäcka en HPV-infektion mellan provtagningssätten. Däremot saknas underlag för att bedöma om självprovtagning påverkar deltagandet i primär livmoderhalscancerscreening, det vill säga hur benägna kvinnor är att själva ta ett första prov om de får ett testkit hemskickat.

SBU:s granskning visar också att det finns sparsamt med forskningsresultat för primär HPV-screening vid upptäckt av CIN2+ i åldersgruppen 23–30 år.

Bakgrund

SBU fick förfrågan av Socialstyrelsen att ta fram ett vetenskapligt underlag för användning av självprovtagning vid screening för livmoderhalscancer, även kallat cervixcancer. Underlaget skulle vara ett stöd i Socialstyrelsens översyn av rekommendationerna för ett nationellt screeningprogram för livmoderhalscancer. SBU utvärderar här det vetenskapliga underlaget för självprovtagning av HPV, inklusive HPV som primärt screeningtest även för åldersgrupperna 23–29 år.

Hänvisning

Till Socialstyrelsens Nationella screeningprogram:
Screening för livmoderhalscancer (remissversionen)

Citera denna rapport:

SBU. Screening för livmoderhalscancer med självprovtagning för HPV: ett vetenskapligt underlag. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder 338. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/338

Medverkande

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet
  • Björn Strander, docent, specialist i obstetrik och gynekologi, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin

Kansli

  • Margareta Hedner, projektledare
  • Naama Keenan Moden, biträdande projektledare 
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Emma Wernersson, projektadministratör
  • Jenny Odeberg, projektansvarig chef

Bindningar och jäv

Sakkunniga har i enlighet med SBU:s krav lämnat deklarationer om bindningar och jäv. SBU har bedömt att de förhållanden som redovisats där är förenliga med myndighetens krav på saklighet och opartiskhet.

Sidan publicerad